Turto valdymo skyrius

 

II. TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Pataisos namų direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą, užtikrinant pataisos namų materialinį buitinį aprūpinimą;

4.2. organizuoti ir kontroliuoti Pataisos namų statinių priežiūrą, techninę eksploataciją, aprūpinimą energiniais resursais ir tvarkyti jų apskaitą.

4.3. organizuoti darbuotojų ir nuteistųjų aprūpinimą individualiomis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;

4.4. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento metodines rekomendacijas bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų pataisos namų disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą;

4.5. Pataisos namams programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas pervestas lėšas naudoti racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

4,6, Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento nustatyta tvarka ir terminais rengti ir teikti finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę bei kitas ataskaitas;

4,7, nuolat tobulinti apskaitos metodus pasitelkus naujausias kompiuterizavimo galimybes bei tinkamai pasirenkant apskaitos procedūrų taisykles;

4.8. vykdyti išankstinę finansų kontrolę.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais pagal nustatytas mitybos normas;

5.2. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą apranga, patalyne, baldais bei kitu inventoriumi pagal galiojančias normas;

5.3. organizuoja nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime bei statybos brigadoje, darbą;

5.4. organizuoja pataisos namų aprūpinimą virtuvės įrengimais, baldais bei kitu inventoriumi pagal nustatytas normas;

5.5. užtikrina Pataisos namų įrengimų teisingą naudojimą bei jų remontą;

5.6. kontroliuoja nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą;

5.7. organizuoja Pataisos namų autotransporto darbą;

5.8. užtikrina Pataisos namų statinių energetinių sistemų darbą, laiku atlieka jų aptarnavimą bei profilaktiką;

5.9. organizuoja pataisos namų padalinių aprūpinimą įrengimais, statybos, technikos bei buitinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis;

5.10. organizuoja Pataisos namų pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarko jos apskaitą;

5.11. organizuoja viešųjų pirkimų konkursus;

5.12. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Kalėjimų departamentui;

5.13. atlieka gamybinių traumų ir profesinių ligų profilaktiką, darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos priežiūrą ir kontrolę;

5.14. organizuoja darbuotojų ir nuteistųjų instruktavimą, konsultavimą ir mokymą saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos klausimais;

5.15. vykdo valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų lėšų ir turto pajamų ir išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą apskaitos registruose bei grupavimą pagal VSAFAS standartus;

5.16. užtikrina, kad laiku būtų išmokamas pataisos namų darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas, laiku atsiskaitoma su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, taip pat už pataisos namų įsigytas paslaugas ir prekes;

5.17. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kalėjimų departamentui, mokesčių inspekcijai, VSDFV ir kitoms institucijoms;

5.18. rengia pagal pataisos namų darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

5.19. ruošia išlaidų sąmatų projektus ir teikia juos Kalėjimų departamentui;

5.20. teikia reikalingą medžiagą pataisos namų direktoriui ir programų vykdytojams bei vidaus ir išorės auditoriams pagal pareikalavimą;

5.21. pagal savo priskirtąją kompetenciją konsultuoja pataisos namų darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais;

5.22. dalyvauja svarstant klausimus, susijusius su pataisos namų buhalterinės apskaitos ir finansų klausimais;

5.23 teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant taisykles, tvarkos aprašus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius pataisos namų finansų valdymą;

5.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.

6. Skyrius vykdo ir kitas jam įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 27 d. 16:12