Turto valdymo skyrius

 

II. TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Pataisos namų direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą, užtikrinant pataisos namų materialinį buitinį aprūpinimą;

4.2. organizuoti ir kontroliuoti Pataisos namų statinių priežiūrą, techninę eksploataciją, aprūpinimą energiniais resursais ir tvarkyti jų apskaitą.

4.3. organizuoti darbuotojų ir nuteistųjų aprūpinimą individualiomis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;

4.4. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento metodines rekomendacijas bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų pataisos namų disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą;

4.5. Pataisos namams programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas pervestas lėšas naudoti racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

4,6, Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento nustatyta tvarka ir terminais rengti ir teikti finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę bei kitas ataskaitas;

4,7, nuolat tobulinti apskaitos metodus pasitelkus naujausias kompiuterizavimo galimybes bei tinkamai pasirenkant apskaitos procedūrų taisykles;

4.8. vykdyti išankstinę finansų kontrolę.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais pagal nustatytas mitybos normas;

5.2. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą apranga, patalyne, baldais bei kitu inventoriumi pagal galiojančias normas;

5.3. organizuoja nuteistųjų, dirbančių ūkiniame aptarnavime bei statybos brigadoje, darbą;

5.4. organizuoja pataisos namų aprūpinimą virtuvės įrengimais, baldais bei kitu inventoriumi pagal nustatytas normas;

5.5. užtikrina Pataisos namų įrengimų teisingą naudojimą bei jų remontą;

5.6. kontroliuoja nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą;

5.7. organizuoja Pataisos namų autotransporto darbą;

5.8. užtikrina Pataisos namų statinių energetinių sistemų darbą, laiku atlieka jų aptarnavimą bei profilaktiką;

5.9. organizuoja pataisos namų padalinių aprūpinimą įrengimais, statybos, technikos bei buitinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis;

5.10. organizuoja Pataisos namų pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarko jos apskaitą;

5.11. organizuoja viešųjų pirkimų konkursus;

5.12. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Kalėjimų departamentui;

5.13. atlieka gamybinių traumų ir profesinių ligų profilaktiką, darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos priežiūrą ir kontrolę;

5.14. organizuoja darbuotojų ir nuteistųjų instruktavimą, konsultavimą ir mokymą saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos klausimais;

5.15. vykdo valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, kitų lėšų ir turto pajamų ir išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą apskaitos registruose bei grupavimą pagal VSAFAS standartus;

5.16. užtikrina, kad laiku būtų išmokamas pataisos namų darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas, laiku atsiskaitoma su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, taip pat už pataisos namų įsigytas paslaugas ir prekes;

5.17. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kalėjimų departamentui, mokesčių inspekcijai, VSDFV ir kitoms institucijoms;

5.18. rengia pagal pataisos namų darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

5.19. ruošia išlaidų sąmatų projektus ir teikia juos Kalėjimų departamentui;

5.20. teikia reikalingą medžiagą pataisos namų direktoriui ir programų vykdytojams bei vidaus ir išorės auditoriams pagal pareikalavimą;

5.21. pagal savo priskirtąją kompetenciją konsultuoja pataisos namų darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais;

5.22. dalyvauja svarstant klausimus, susijusius su pataisos namų buhalterinės apskaitos ir finansų klausimais;

5.23 teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant taisykles, tvarkos aprašus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius pataisos namų finansų valdymą;

5.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.

6. Skyrius vykdo ir kitas jam įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 5 d. 11:49