Resocializacijos skyrius

 

 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

NUTEISTŲJŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS VEIKLOS SRITYJE

 Skyriaus uždaviniai nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais:

8.1. padėti nuteistiesiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą, gerbiančiais žmonėmis;

8.2. motyvuoti nuteistuosius ir ugdyti jų gebėjimus socialiai reabilituotis, taip pat savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis;

8.3. užtikrinti nuteistųjų adaptaciją pataisos namuose;

8.4. mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką;

8.5. didinti nuteistųjų socialinės reabilitacijos efektyvumą;

8.6. rengti nuteistuosius reintegracijai į visuomenę.

9.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius nuteistųjų socialinės reabilitacijos veiklos srityje, atlieka šias funkcijas:

9.1.  organizuoja ir vykdo nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, socialinę reabilitaciją;

9.2.  teikia nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pagalbą socialiniais klausimais, atsižvelgdamas į jų individualius poreikius ir asmenines problemas;

9.3.  atsižvelgdamas į pataisos namų strateginius tikslus ir uždavinius, teikia direktoriaus pavaduotojui kuruojančiam skyriaus darbą siūlymus nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

9.4.  pildo Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, daro įrašus apie nuteistojo, atliekančio laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, būseną, taikytas poveikio priemones, gautus rezultatus, esant būtinumui rengia nuteistųjų charakteristikas;

9.5.  vykdo nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos parengiamąjį darbą, dalyvauja Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos posėdžiuose;

9.6.  užtikrina sklandų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos darbą;

9.7.  registruoja ir siunčia nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus;

9.8.  nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų, teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, susijusius su skyriaus kompetenciją;

9.9.  nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymus, susijusius su skyriaus kompetenciją;

9.10.   teikia pataisos namų administracijai siūlymus dėl paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo nuteistiesiems, pristato nuteistuosius Drausmės komisijai ir supažindina juos apie skirtą jiems paskatinimą ar drausminę nuobaudą;

9.11.   organizuoja nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, kultūros, sporto ir kitus masinius renginius bei dalyvaujančių įvairiose užimtumo programose veiklą;

9.12.   analizuoja ir rengia įstaigoje esančių asmenų drausmės ir jiems taikytų drausminių priemonių bei skyriaus veiklos ataskaitas ir apžvalgas;

9.13.   bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.14.   bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, kuriose dirba laisvės atėmimo bausmę, atliekantys nuteistieji, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kitų valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.15.   atstovauja pataisos namų interesus valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose, susijusius su skyriaus kompetencija;

9.16.   dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose susijusiuose su nuteistųjų socialine reabilitacija;

9.17.   vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus, jo pavaduotojų bei šio departamento Resocializacijos skyriaus pareigūnų užduotis ir nurodymus, susijusius su skyriaus kompetencija;

9.18.   vykdo pataisos namų direktoriaus, jo pavaduotojų užduotis ir nurodymus bei įstatymų ir kitų teisės aktų skyriui pavestas funkcijas.

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS NUTEISTIESIEMS VEIKLOS SRITYJE

10. Skyriaus uždaviniai psichologinės pagalbos nuteistiesiems klausimais:

10.1. atlikti naujai atvykusių nuteistųjų psichologinį vertinimą;

10.2. atlikti nuteistųjų nusikalstamo elgesio vertinimus, teikti socialinio tyrimo išvadas;

10.3. teikti rekomendacijas pataisos namuose veikiančios komisijoms ar struktūriniams padaliniams sprendžiant nuteistojo gyvenamosios vietos pokyčio būtinumą, svarstant nuobaudos rūšies skyrimą, bei kitų svarbių nuteistųjų padėties, situacijų sprendimams priimti;

10.4. didinti nuteistųjų psichosocialinės reabilitacijos efektyvumą;

10.5. įgyvendinti tikslines psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir intervencijos priemones.

11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, psichologinės pagalbos nuteistiesiems veiklos srityje atlieka šias funkcijas:

11.1.   atlieka nuteistųjų psicho-socialinius įvertinimus, pateikia psicho-socialines charakteristikas;

11.2.   teikia rekomendacijas nuteistųjų individualaus socialinės reabilitacijos plano priemonių formavimui, nustatymui;

11.3.   stebi nuteistųjų adaptacijos pataisos namuose procesą, vykdo neadaptyvios adaptacijos intervenciją;

11.4.   stebi nuteistųjų būrių psichologinį mikroklimatą, tarpasmenines komunikacijų formas, esant poreikiui ar būtinumui atlieka intervencijas siekiant neutralizuoti kylančią įtampą, ar minimizuoti, šalinti problemų atsiradimo priežastis;

11.5.   vykdo psichologinių krizių, savižudybių, tyčinio savęs žalojimo, smurtinio elgesio prevenciją bei postvenciją;

11.6.   vykdo asmeninę ir grupinę psichoterapiją nuteistiesiems;

11.7.   atlieka tarpininko (mediatoriaus) funkciją esant nuteistojo ar pareigūno (darbuotojo) nesutarimams, konfliktams;

11.8.   organizuoja ir vykdo psicho-korekcines, psicho-edukacines programas tikslinėms nuteistųjų grupėms;

11.9.   fiksuoja informaciją apie nuteistųjų būsenų ar elgesio pokyčius, taikytas poveikio priemones, gautus rezultatus įrašo individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir/ar individualaus darbo plane ar teikdami atskirus dokumentus (pažymas, pažymėjimus);

11.10.    atlieka nuteistųjų nusikalstamo (smurtinio) elgesio rizikos vertinimus;

11.11.    rengia socialinio tyrimo išvadas;

11.12.    motyvuoja nuteistuosius, turinčius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo spręsti priklausomybės ar žalingo vartojimo problemas;

11.13.    vykdo ,,Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programą“;

11.14.    stebi nuteistųjų, dalyvaujančių priklausomybių reabilitacijos programoje sveikimo procesus, atkirčio

11.15.    rizikos veiksnius, parenka kryptingas intervencijas;

11.16.    teikia rekomendacijas pataisos namuose veikiančios komisijoms ar struktūriniams padaliniams sprendžiant nuteistojo gyvenamosios vietos pokyčio būtinumą, svarstant nuobaudos rūšies skyrimą, bei kitų svarbių nuteistųjų padėties, situacijų sprendimams priimti;

11.17.    teikia psicho-edukacinio pobūdžio informaciją nuteistiesiems ir pataisos namų administracijai psichinės sveikatos temomis;

11.18.    organizuoja konkrečių atvejų profesionalų aptarimą (supervizijas), bendradarbiauja su kitų pataisos įstaigų psichologinių tarnybų specialistais, psichikos sveikatos centrų, kitų įstaigų darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais;

11.19.    vadovaujantis įstatymais ir Psichologo profesinės etikos reikalavimais, imasi konkrečių veiksmų, iškilus grėsmei nuteistojo ar trečių asmenų gyvybei, įtarus smurtą trečių asmenų atžvilgiu.

 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

PUSIAUKELĖS NAMŲ VEIKLOS SRITYJE

 Skyriaus uždaviniai Pusiaukelės namų veiklos klausimais:

12.1. užtikrinti tinkamą į Pusiaukelės namus perkeltų nuteistųjų elgesio korekcijos, socialinės reabilitacijos ir priežiūros vykdymą;

12.2. organizuoti pataisos namų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą intensyviai rengiant nuteistuosius lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos, taip pat bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

12.3. teikti pasiūlymus pataisos namų vadovybei dėl nuteistųjų elgesio korekcijos, socialinės reabilitacijos ir priežiūros tobulinimo, bei rengti norminių dokumentų projektus šiai veiklai gerinti individualiai planuoti nuteistųjų resocializacijos procesą ir organizuoti planų įgyvendinimą;

12.4. individualiai planuoti nuteistųjų resocializacijos procesą ir organizuoti planų įgyvendinimą.

13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, Pusiaukelės namų veiklos srityje atlieka šias funkcijas:

13.1. priima į Pusiaukelės namus naujai perkeltus nuteistuosius, informuoja juos apie nustatytą tvarką, nuteistųjų teises, pareigas bei jiems taikomus draudimus;

13.2. kiekvienam Pusiaukelės namuose gyvenančiam nuteistajam sudaro, koreguoja Individualaus socialinės reabilitacijos planą ir Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planą;

13.3. kartu su nuteistuoju ne rečiau, kaip kartą per savaitę peržiūri Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane nurodytų priemonių vykdymą, jį tikslina, aptaria kitus nuteistajam rūpimus klausimus;

13.14. fiksuoja visus į Pusiaukelės namus atvykstančius ir iš jų išvykstančius asmenis, kontroliuoja svečių lankymąsi juose;

13.15. organizuoja ir vykdo aktyviai psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

13.16. skatina nuteistuosius keisti elgesį, atvedusį juos prie nusikaltimo, išlaikyti šeimyninius ir socialinius ryšius;

13.17. organizuoja elgesio korekcijos ir socialinės reabilitacijos programų vykdymą;

13.18. padeda nuteistiesiems spręsti socialines, buitines, psichologines, sveikatos priežiūros ir kitas problemas;

13.19. vykdo nuteistųjų, perkeltų į Pusiaukelės namus, nuolatinę priežiūrą vadovaujantis dinaminio saugumo principais;

13.20. nustatyta tvarka ir periodiškumu vykdo nuteistųjų elgesio kontrolę už poskyrio ribų, jų darbo ir mokymosi vietose;

13.21. atlieka individualų ir grupinį socialinį darbą su nuteistaisiais;

13.22. informuoja pataisos įstaigos vadovybę apie nustatytus bausmės atlikimo režimo pažeidimus ir kitus įvykius, galinčius turėti įtakos sklandžiam poskyrio funkcionavimui;

13.23. organizuoja susitikimus nuteistiesiems su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, jų nariais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

13.24. užtikrina nuteistųjų kasdieninį dalyvavimą nustatytose užimtumo veiklose (dirbti, mokytis, dalyvauti bendrose veiklose ir pan.);

13.25. rengia ir teikia teisės aktais nustatytas ataskaitas apie Pusiaukelės namų veiklą.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 12 d. 15:22