Kriminalinės žvalgybos skyrius

 

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1.1. organizuoti ir vykdyti kriminalinės žvalgybos veiklą bei atlikti ikiteisminius tyrimus;

1.2. užkardyti, tirti ir nutraukti nuteistųjų ir kitų asmenų nusikalstamas veikas;

1.3. kaupti, sisteminti, analizuoti ir tvarkyti kriminalinės žvalgybos duomenis bei informaciją, gautą iš viešų ir neviešo pobūdžio įslaptintos informacijos šaltinių, apie kriminalinės žvalgybos objektus bei su jais susijusius įvykius, nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

1.4. organizuoti ir vykdyti Skyriaus kompetencijoje esančių įslaptintų dokumentų administravimo reikalavimų įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

2. Uždavinius Skyrius įgyvendina atlikdamas tokias funkcijas:

2.1. atlieka nusikalstamų veikų kriminalinės žvalgybos tyrimus ir ikiteisminio tyrimo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie nuteistųjų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, o taip pat kitus asmenis, susijusius su nusikalstamomis veikomis;

2.3. užkardo, atskleidžia ir tiria rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas Vilniaus PN;

2.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia įstaigos bei Kalėjimų departamento vadovybei ataskaitas apie vykdytas kriminalinės žvalgybos apimtis, atliktus ir atliekamus ikiteisminius tyrimus, nusikalstamų veikų užkardymą bei vykdytas prevencines priemones;

2.5. vykdo neteisėtos narkotikų apyvartos ir radikalizmo apraiškų stebėseną Vilniaus PN;

2.6. planuoja, naudoja, apskaito kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti skirtas lėšas;

2.7. vykdo Skyriaus kriminalinės žvalgybos legendavimo dokumentų ir priemonių apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir išdavimą;

2.8. pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą, rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus susijusius su kriminalinės žvalgybos veikla;

2.9. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų pavedimus, atsako į paklausimus;

2.10. bendradarbiauja su policija ieškant asmenų, pabėgusių iš Vilniaus PN;

2.11. bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo srityse;

2.12. rengiant teisės aktų projektus kriminalinės žvalgybos ir apsaugos nuo nusikalstamo poveikio srityse, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių sričių tobulinimo;

2.13. vykdo Vilniaus PN direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:38