Sveikatos priežiūros skyrius

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

             4. Sveikatos priežiūros skyriaus uždaviniai:

            4.1. užtikrinti tinkamą nuteistųjų sveikatos priežiūrą;

            4.2. užtikrinti nuteistiesiems ligoniams tapatų, kaip ir laisvėje esantiems ligoniams, gydymą;

            4.3. organizuoti ir kontroliuoti sanitarinį bei priešepideminį darbą įstaigoje;

            4.4. užtikrinti nuteistiesiems odontologinę pagalbą bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose;

            4.5. organizuoti kokybišką statistinių ataskaitų sudarymą ir rengti išvadas;

           4.6. organizuoti darbą su programa „e-sveikata“

            4.7. organizuoti medicinos personalo kvalifikacijos kėlimą.

            5. Sveikatos priežiūros tarnybos funkcijos:

            5.1. teikiant sveikatą gerinančios medicinos pagalbos paslaugas:

            5.1.1 teikti būtinąją medicinos pagalbą;

            5.1.2. diagnozuoti ligas ir gydyti jas pagal kompetenciją;

            5.1.3. užtikrinti gydymo tęstinumą;

            5.2. teikiant prevencines medicinos paslaugas:

            5.2.1. atlikti nuteistųjų sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos darbą;

            5.2.2. atlikti nuteistųjų profilaktinius sveikatos patikrinimus;

            5.2.3. organizuoti medicininį švietimą;          

            5.3 Taikant reabilitacines priemones:

           5.3.1 taikyti palaikomąjį gydymą;

            5.4. teikiant sveikatos ugdymo paslaugas:

            5.4.1. propaguoti sveiką gyvenseną;

            5.4.2. teikti informaciją apie sveikatos ugdymą;

            5.5. atliekant sanitarinį bei priešepideminį darbą įstaigoje:

            5.5.1. vesti infekcinio sergamumo apskaitą bei analizę;

            5.5.2. organizuoti reikalingų bakteriologinių tyrimų atlikimą dirbantiems ir naujai priimtiems dirbti į darbą, susijusį su maisto gaminimu;

            5.5.3. kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarinių taisyklių saugant ir realizuojant maisto produktus, maisto technologinį paruošimą;

            5.5.4. užtikrinti einamosios ir baigiamosios dezinfekcijos atlikimą, infekcinių susirgimų atvejais;

            5.5.5. įvertinti pagaminto maisto kokybę;

            5.5.6. organizuoti profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją įstaigoje;

            5.5.7. kontroliuoti savalaikį aprūpinimą dez. medžiagomis, saugoti ir laiku priduoti medicinines atliekas;

            5.5.8. supažindinti įstaigos vadovą su sanitarinių – higieninių taisyklių pažeidimais bei esančiais trūkumais;

            5.5.9. užtikrinti pakankamą higienos priemonių asortimentą įstaigos parduotuvėje;

            5.6. teikti nuteistiesiems psichiatrinę pagalbą;

5.6.1. išaiškinti nuteistųjų turinčių polinkį į autoagresiją, sergančių alkoholizmu, narkomanija, ir toksikomanija, vykdyti dispanserinę jų priežiūrą ir gydymą;

            5.7. teikti nuteistiesiems odontologinę pagalbą bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose;

            5.8. rengti ataskaitas apie darbo planų vykdymą, analizuoti tarnybos darbo trūkumus, numatyti priemones jiems šalinti;

            5.9. teikti pasiūlymus į Vilniaus pataisos namų darbo planus bei rengti Sveikatos priežiūros tarnybos planus;

            5.10. teikti kiekvienam naujai atvykusiam nuteistajam informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų ir patarnavimų teikimo tvarką, pacientų teises ir pareigas;

            5.11. esant būtinumui nukreipti ligonius į laisvės atėmimo vietų ligoninę arba gresiant pavojui į viešąją sveikatos įstaiga;

            5.12. aprūpinti nuteistuosius būtinojo sąrašo vaistais ir kitomis medicininės paskirties prekėmis;

            5.13. kartu su gamybos darbuotojais aptarti traumatizmo rodiklius ir numatyti priemones gamybinių traumų atsiradimo priežastims pašalinti.

            6. Sveikatos priežiūros tarnyba vykdo ir kitas, jai įstatymais ir kitais tesės aktais nustatytas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 6 d. 08:21