Veiklos organizavimo skyrius

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. organizuoti įstaigos veiklos planavimą ir analizę;

5.2. padėti įstaigos direktoriui ir įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam VOS veiklą (toliau – direktoriaus pavaduotojas), formuoti personalo valdymo politiką;

5.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą.

5.4. užtikrinti Vilniaus pataisos namuose priimamų sprendimų teisėtumo ir teisinio pagrįstumo, jų įforminimo kontrolę;

5.5. užtikrinti tinkamą norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, darbuotojų konsultavimą teisiniais klausimais;

5.6. užtikrinti procesinių dokumentų parengimą ir Vilniaus pataisos namų atstovavimą teisminėse ir kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai.

5.7. organizuoti ir kontroliuoti bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą;

5.8. užtikrinti įstaigos archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą bei jų apskaitą;

5.9. administruoti kompiuterinę informacinę sistemą;

5.10. organizuoti reikalingų įstaigos veiklai vykdyti kompiuterinių programų diegimą;

5.11. užtikrinti įstaigos interneto svetainės turinio valdymo administravimą.

5.12. užtikrinti nuteistųjų/suimtųjų išsiunčiamų ir gaunamų laiškų administravimą ir apskaitą.

6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. organizuoja Vilniaus pataisos namų veiklos planavimą,

6.2. organizuoja įstaigos personalo valdymą;

6.3. organizuoja teisinį darbą įstaigoje;

6.4. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

6.5. organizuoja ir įgyvendinimą įstaigos darbuotojų mokymą;

6.6. organizuoja personalo priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų;

6.7. atlieka personalo sudėties analizę;

6.8. organizuoja įstaigos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

6.9. sudaro, pildo, apskaito ir saugo pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;

6.10. rengia įstaigos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

6.11. tvarko personalo registrus ir informacines sistemas bei atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas, užtikrindamas savalaikį ir teisingą duomenų vedimą;

6.12. padeda įstaigos vadovui ir direktoriaus pavaduotojui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;

6.13. išduoda darbuotojams nuolatinius leidimus į įstaigos teritoriją bei juos registruoja;

6.14. organizuoja atostogų suteikimą įstaigos personalui;

6.15. padeda administracinių padalinių vadovams vykdyti naujai priimto personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, padeda įstaigos direktoriui ir jo pavaduotojui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, o personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

6.16. pagal kompetenciją teikia Vilniaus pataisos namų vadovybei pasiūlymus ir išvadas dėl tarnybos, darbo drausmės ir įstaigos darbo organizavimo;

6.17. analizuoja Vilniaus pataisos namų veiklos duomenis bei rengia šiuo klausimu ataskaitas;

6.18. Vilniaus pataisos namų vadovybei pavedus, rengia atsakymus, pateikia išvadas bei pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl valstybės institucijų pavedimų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų paklausimų;

6.19. teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais Vilniaus pataisos namų struktūriniams padaliniams;

6.20. numato kompiuterinei informacinei sistemai sukurti reikalingos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos poreikius, teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo, organizuoja diegimą ir priežiūrą;

6.21. pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę programinę-informacinę sistemą, vykdo jos priežiūrą ir diegia tvarkomos bei saugomos informacijos apsaugos priemones;

6.22. rengia ir tvarko Veiklos organizavimo skyriuje saugomų bendrųjų (neįslatintų) ir įslaptintų dokumentų bylas;

6.23. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir archyvo darbą, reikalavimų vykdymą Vilniaus pataisos namuose;

6.24. rengia Vilniaus pataisos namų bendrosios (neįslaptintos) ir įslaptintos dokumentacijos planus bei kontroliuoja jų taikymą įstaigoje;

6.25. tvarko gautą korespondenciją ir pagal Vilniaus pataisos namų vadovybės rezoliucijas kontroliuoja jos vykdymo terminus;

6.26. tvarko siunčiamą Vilniaus pataisos namų korespondenciją ir gaunamus iš kitų institucijų teisės aktus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

6.27. organizuoja Vilniaus pataisos namų archyvo darbą;

6.28. tvarko piliečių, darbuotojų, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.29. koordinuoja nuteistųjų/suimtųjų išsiunčiamų ir gaunamų laiškų administravimą ir apskaitą;

6.30. vykdo kitas pagal veiklos sritį Veiklos organizavimo skyriui priskirtas funkcijas;

6.31. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 23 d. 08:24