2-asis Saugumo valdymo skyrius

 

II SKYRIUS

 SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Saugumo valdymo skyriaus uždaviniai yra:

5.1 užtikrinti pataisos namų apsaugą, įstaigoje laikomų asmenų įskaitą bei nuolatinę šių asmenų elgesio kontrolę;

5.2. tvarkyti pataisos namuose esančių asmens saugos, šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei aktyviosios ginties priemonių apskaitą;

5.3. užtikrinti tinkamą į (iš) pataisos namus įeinančių (išeinančių) asmenų bei įvažiuojančių (išvažiuojančių) transporto priemonių kontrolę;

5.4. užkardyti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į pataisos namų teritoriją;

5.5. užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) priėmimo į įstaigą, laikymo, perkėlimo (konvojavimo) ir paleidimo iš jos teisėtumą;

5.6. vykdyti teismų nuosprendžius, nutartis bei kitus jų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimus.

6. Saugumo valdymo skyrius vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1atlieka įstaigoje laikomų asmenų patikrinimus ir skaičiuotes;

6.2. užkardo įstaigoje laikomų asmenų galimus pabėgimus iš pataisos namų ir kitus jų daromus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus;

6.3. vykdo nuteistųjų, kuriems leista išvykti be sargybos ar be palydos, elgesio kontrolę;

6.4. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų, darbo ir kitų patalpų kratas bei apžiūras;

6.5. atlieka pataisos namų inžinerinių ir techninių įrenginių būklės bei požeminių komunikacijų sistemų blokavimo patikrinimus;

6.6. atlieka transporto priemonių ir gabenamų krovinių patikrinimus bei, esant būtinumui, krovinių krovimo (iškrovimo) darbų kontrolę;

6.7. atlieka pašto ir perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų su spauda įstaigoje laikomiems asmenims, priėmimo ir įteikimo bei pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis kontrolę;

6.8. nustatyta tvarka ir laiku informuoja įstaigos vadovybę bei Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje;

6.9. teikia pasiūlymus rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bausmių vykdymo srityje;

6.10. supažindina įstaigoje laikomus asmenis su jiems nustatytais bei taikomais režimo reikalavimais;

6.11. tvarko nuteistųjų (suimtųjų) įtrauktų į linkusiųjų pabėgti ir linkusiųjų užpulti įskaitas apskaitą;

6.12. dalyvauja užkardant ir likviduojant susidariusias ypatingas situacijas pataisos namuose;

6.13pataisos namų vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir atsižvelgiant į jų rezultatus, teikia išvadas bei siūlymus;

6.14. nagrinėja piliečių bei įstaigoje laikomų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

6.15. rengia atsakymų projektus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, departamentų, prokuratūrų, teismų bei kitų valstybinių bei visuomeninių organizacijų raštus bei užklausimus;

6.16. kartu su policijos ir kitų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų pareigūnais organizuoja bendras mokomąsias pratybas;

6.17. tarnybos metu pagal nustatytas normas aprūpina pataisos namų pareigūnus šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, asmens saugos ir aktyviosios ginties priemonėmis;

6.18. organizuoja pataisos namų pareigūnų bendrojo fizinio pasirengimo normatyvų laikymą;

6.19 organizuoja pataisos namų pareigūnų šaudymo pratybas bei nustatytų šaudymo kontrolinių normatyvų laikymą;

6.20. konvojuoja (lydi) nuteistuosius (suimtuosius) trumpalaikių išvykų už pataisos namų ribų bei konvojavimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas metu;

6.21. diegia pataisos namų apsaugai, nuteistųjų (suimtųjų) priežiūrai bei daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimo į pataisos namus užkardymui užtikrinti būtinas inžinerines-technines priemones;

6.22. rengia Saugumo valdymo skyriaus veiklos ataskaitas;

6.23. kontroliuoja nuteistiesiems (suimtiesiems) paskirtos terminuotos laisvės atėmimo bausmės (suėmimo) vykdymo terminus;

6.24. įformina nuteistųjų (suimtųjų) priėmimo į įstaigą, konvojavimo ir paleidimo iš pataisos namų dokumentus;

6.25. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto, Respublikos Prezidento dekretus dėl malonės suteikimo, teismų nuosprendžius ir nutartis;

6.26. teikia duomenis Informatikos ir ryšių departamentui, kuris tvarko Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą ir Arešto ar terminuota laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinį registrą;

6.27. tikrina ir siunčia teismams dokumentus dėl įstaigoje laikomų asmenų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos;

6.28. tvarko informacinės sistemos KADIS įskaitos modulį;

6.29. tvarko veikiančias bei archyvines nuteistųjų (suimtųjų) asmens bylas;

6.30. atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 15 d. 10:27