Janina Martinkėnienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio  bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį išsilavinimą iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos  tvarkymą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „ Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis  „LABBIS IV“ ir BONUS.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko įstaigos paslaugų apskaitą, siekiant tiksliai pagrįsti kiekvieną ūkinę operaciją, susietą su visa apskaitos sistema;

6.2. pagal Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo pareigūnų pateikusių prašymus, dėl važiavimo į tarnybos vietą, rengia įsakymą ir kompensavimo sąrašą, užtikrinant teisingą išlaidų kompensavimo apskaičiavimą;

6.3. nustatyta tvarka į archyvą perduoda Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo buhalterinius dokumentus, užtikrinant jų saugumą;

6.4. atlieka vykdomųjų raštų registraciją. Nuteistajam išvykus į kitą pataisos įstaigą ar atlikus bausmę, vykdomuosius raštus išsiunčia tolimesniam jų vykdymui į atitinkamas įstaigas;

6.5. atlieka PVM sąskaitų faktūrų registraciją, siekiant laiku ir operatyviai vykdyti ūkines operacijas ir atsiskaitymus;

6.6. pildo kiekvieną dieną Turto valdymoskyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, siekiant užkirsti kelią darbo drausmės pažeidimus;

6.7   atsako į suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, pareiškimus, skundus, paklausimus asmeninių pinigų klausimais, siekiant išvengti įvairaus pobūdžio skundų;

6.9. priskaičiuoja pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius nuteistiesiems darbo užmokestį, Vyriausybės nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti jų pervedimą į nuteistųjų depozitinę sąskaitą;

6.10. skaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas nuo nelaimingų atsitikimų ir gyventojų pajamų mokestį bei daro išskaičiavimus pagal vykdomuosius raštus, siekiant laiku pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir VSD, alimentus, įsiskolinimus asmenims pagal vykdomuosius raštus;

6.11. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja trumpalaikio turto perdavime, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti trumpalaikį turtą kitam materialiai atsakingam asmeniui;

6.12. tvarko apskaitos registrus, rengia statistines ataskaitas, buhalterines pažymas, siekiant teisingai ir tiksliai panaudoti lėšas sudarant sąskaitų korespondencijas;

6.13. tvarko nuteistųjų vykdomųjų raštų apskaitą pagal kiekvieną gavėją, siekiant užtikrinti savalaikį jų pervedimą pagal tikslinę paskirtį;

6.14. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 22 d. 15:35