Janina Martinkėnienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą. Išmanyti ir mokėti taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. apskaičiuoja karjeros ir statutinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kasmetinių atostogų pinigus ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis direktoriaus įsakymais, užtikrinant savalaikį pervedimą į banko korteles ir sąskaitas;

4.2. apskaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas ir gyventojų pajamų mokestį, siekiant laiku pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir VSD, atlieka išskaitymus įstaigos darbuotojams pagal vykdomuosius raštus, siekiant laiku pervesti antstolių kontoroms;

4.3. informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą bei Karinių ir joms prilygintų struktūrų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių (SODRĄ) apie darbuotojų/pareigūnų atleidimą;

4.4. sudaro darbo užmokesčio žiniaraščius, buhalterines pažymas, siekiant teisingai ir tiksliai panaudoti lėšas sudarant sąskaitų korespondencijas;

4.5. rengia pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais, Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

4.6. rengia ketvirtines bei metines darbo apmokėjimo ataskaitas, užtikrinant savalaikį jų pateikimą Statistikos departamentui, VMI, ir VSD;

4.7. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 14 d. 08:40