Ana Markova

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį išsilavinimą iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešajame sektoriuje patirtį, tvarkant buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „ Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „LABBIS IV“, „ĮSKAITA“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atidaro suimtųjų ir nuteistųjų depozitines korteles pagal lėšas, užtikrinant jų savalaikį disponavimą ir susidarius atitinkamos aplinkybėms, gražinti;

6.2. nurašo pinigines lėšas iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų pagal apsipirkimo nuteistųjų parduotuvėje sąrašus ir ruošia mokėjimo pavedimus;

6.3. atlieka įrašus kompiuterinėje programoje „LABBIS IV“ apie nuteistųjų ir suimtųjų  asmenų apiprekinimą parduotuvėje, pagal pateiktą Sąrašą buhalterijai;

6.4. kontroliuoja lėšų išsiuntimą bei ruošia mokėjimo pavedimus, etapuojant nuteistuosius į kitas įkalinimo įstaigas;

6.5. gavus iš antstolių patvarkymus dėl nuteistųjų ir suimtųjų asmenų lėšų arešto, atlieka įrašus kompiuterinės programos „LABBIS IV“ pastabos skiltyje, areštuotas lėšas nedelsiant perveda antstoliui, siekiant užtikrinti savalaikį atsiskaitymą;

6.6. atlieka nuteistų ir suimtųjų asmenų patalynės skalbimo apskaitą ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistųjų ir suimtųjų asmenines sąskaitas;

6.7. tvarko piniginių išmokų, pašalpų dokumentaciją, atlieka atžymas, apskaito skirtas lėšas;

6.8. vykdo susirašinėjimą, rengia pažymas nuteistiems asmenims apie ieškinių priteistas sumas ir mokėjimo vykdymus;

6.9. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti teisingus duomenis finansinės atskaitomybės sudarymui;

6.10  apskaičiuoja nuteistų ir suimtųjų asmenų naudojamų asmeninių elektros prietaisų elektros energijos sąnaudas ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas.

6.11. tvarko užbalansinės sąskaitos apskaitą, siekiant užtikrinti materialinių vertybių ir numeruotų blankų išsaugojimą;

6.12. atlieka kartą per mėnesį įstaigos kasoje netikėtą patikrinimą, siekiant užtikrinti pinigų ir materialinių vertybių saugumą;

6.13. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:10