Ana Markova

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą. Išmanyti ir mokėti taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atidaro suimtųjų ir nuteistųjų depozitines korteles pagal lėšas, užtikrinant jų savalaikį disponavimą ir susidarius atitinkamos aplinkybėms, gražinti;

4.2. nurašo pinigines lėšas iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų pagal apsipirkimo nuteistųjų parduotuvėje sąrašus ir ruošia mokėjimo pavedimus;

4.3. atlieka įrašus kompiuterinėje programoje „LABBIS IV“ apie nuteistųjų ir suimtųjų asmenų apiprekinimą parduotuvėje, pagal pateiktą Sąrašą buhalterijai;

4.4. kontroliuoja lėšų išsiuntimą bei ruošia mokėjimo pavedimus, etapuojant nuteistuosius į kitas įkalinimo įstaigas;

4.5. gavus iš antstolių patvarkymus dėl nuteistųjų ir suimtųjų asmenų lėšų arešto, atlieka įrašus kompiuterinės programos „LABBIS IV“ pastabos skiltyje, areštuotas lėšas nedelsiant perveda antstoliui, siekiant užtikrinti savalaikį atsiskaitymą;

4.6. atlieka nuteistų ir suimtųjų asmenų patalynės skalbimo apskaitą ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistųjų ir suimtųjų asmenines sąskaitas;

4.7. tvarko piniginių išmokų, pašalpų dokumentaciją, atlieka atžymas, apskaito skirtas lėšas;

4.8. vykdo susirašinėjimą, rengia pažymas nuteistiems asmenims apie ieškinių priteistas sumas ir mokėjimo vykdymus;

4.9. tvarko depozitinės sąskaitos apskaitą, siekiant pateikti teisingus duomenis finansinės atskaitomybės sudarymui;

4.10 apskaičiuoja nuteistų ir suimtųjų asmenų naudojamų asmeninių elektros prietaisų elektros energijos sąnaudas ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas.

4.11. tvarko užbalansinės sąskaitos apskaitą, siekiant užtikrinti materialinių vertybių ir numeruotų blankų išsaugojimą;

4.12. atlieka kartą per mėnesį įstaigos kasoje netikėtą patikrinimą, siekiant užtikrinti pinigų ir materialinių vertybių saugumą;

4.13. užsakinėja paleidžiamiems asmenims bilietus iki gyvenamosios vietos;

4.14. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 14 d. 08:37