Dalė Čiapienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio  bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arbaaukštesnįjį išsilavinimą iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos  tvarkymą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „ Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „LABBIS IV“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaito įstaigos medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro, degalų ir tepalų, kitų medžiagų ir atsarginių dalių pinigine ir kiekine išraiška pagal jų pavadinimus ir materialiai atsakingus asmenis, siekiant užtikrinti racionalų atsargų panaudojimą įstaigos reikmėms;

6.2. atlieka netikėtus patikrinimus materialinių vertybių sandėlyje, užkertant kelią grobstymui bei piktnaudžiavimo faktams;

6.3. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių perdavime, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti visas atsargas kitam materialiai atsakingam asmeniui;

6.4. Sudaro medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių judėjimo ataskaitas bei registrus pagal sąskaitų korespondencijas, užtikrinant jų panaudojimą bei atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje;

6.5. rengia Finansų ministerijos nustatytų formų biudžeto programų išlaidų sąmatos bei pajamų įmokų lėšų sąmatos projektą ir įveda į KADIS sistemą;                

6.6. skaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį (pagal pateiktus skyrių viršininkų pasiūlymus) įstaigos reikmėms, siekiant užtikrinti teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;

6.7. kontroliuoja nuteistųjų Socialinės paramos fondo lėšų apskaitą, kitų biudžetinių įstaigos lėšų apskaitą, įtraukia sumas į LABBIS IV programą pagal apskaitos dokumentus, užtikrinant jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

6.8. rengia ir tikrina Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje mokėjimo paraiškas, užtikrinant saugų ir operatyvų informacijos apie pinigų išteklių sukaupimą, išdavimą, atsakomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą;

6.9. rengia biudžeto išlaidų programų sąmatų vykdymo formas (pusmetines, metines).

6.10. atlieka valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo paraiškų įvedimą į LABBIS IV programą tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimu susijusias procedūras.

6.11. atlieka skirtų valstybės biudžeto asignavimų sukauptų finansavimo sumų apskaitą, pildo apskaitos registrą;

6.12. įtraukia į LABBIS IV programą PVM sąskaitas faktūras, užtikrinant savalaikį pateikimą apmokėjimui,administruoja skolas, derina likučius ir kitus neatitikimus su tiekėjais;

6.13. rengia metinės inventorizacijos įsakymą, sutikrina atliktos inventorizacijos aprašus, sudaro metinės inventorizacijos suvestinį žiniaraštį;

6.14. rengia įvairaus pobūdžio pažymas, užtikrinant jų perdavimą įstaigoms ir teisėsaugos institucijoms;

6.15. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaito įstaigos medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro, degalų ir tepalų, kitų medžiagų ir atsarginių dalių pinigine ir kiekine išraiška pagal jų pavadinimus ir materialiai atsakingus asmenis, siekiant užtikrinti racionalų atsargų panaudojimą įstaigos reikmėms;

6.2. atlieka netikėtus patikrinimus materialinių vertybių sandėlyje, užkertant kelią grobstymui bei piktnaudžiavimo faktams;

6.3. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių perdavime, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti visas atsargas kitam materialiai atsakingam asmeniui;

6.4. Sudaro medikamentų, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, kuro degalų ir tepalų, kitų medžiagų bei atsarginių dalių judėjimo ataskaitas bei registrus pagal sąskaitų korespondencijas, užtikrinant jų panaudojimą bei atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje;

6.5. rengia Finansų ministerijos nustatytų formų biudžeto programų išlaidų sąmatos bei pajamų įmokų lėšų sąmatos projektą ir įveda į KADIS sistemą;                

6.6. skaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį (pagal pateiktus skyrių viršininkų pasiūlymus) įstaigos reikmėms, siekiant užtikrinti teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;

6.7. kontroliuoja nuteistųjų Socialinės paramos fondo lėšų apskaitą, kitų biudžetinių įstaigos lėšų apskaitą, įtraukia sumas į LABBIS IV programą pagal apskaitos dokumentus, užtikrinant jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

6.8. rengia ir tikrina Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje mokėjimo paraiškas, užtikrinant saugų ir operatyvų informacijos apie pinigų išteklių sukaupimą, išdavimą, atsakomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą;

6.9. rengia biudžeto išlaidų programų sąmatų vykdymo formas (pusmetines, metines).

6.10. atlieka valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo paraiškų įvedimą į LABBIS IV programą tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimu susijusias procedūras.

6.11. atlieka skirtų valstybės biudžeto asignavimų sukauptų finansavimo sumų apskaitą, pildo apskaitos registrą;

6.12. įtraukia į LABBIS IV programą PVM sąskaitas faktūras, užtikrinant savalaikį pateikimą apmokėjimui,administruoja skolas, derina likučius ir kitus neatitikimus su tiekėjais;

6.13. rengia metinės inventorizacijos įsakymą, sutikrina atliktos inventorizacijos aprašus, sudaro metinės inventorizacijos suvestinį žiniaraštį;

6.14. rengia įvairaus pobūdžio pažymas, užtikrinant jų perdavimą įstaigoms ir teisėsaugos institucijoms;

6.15. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:07