Katažina Jurkėnienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.3. žinoti su darbo veikla susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekiant užtikrinti efektyvų ir produktyvų įstaigos bibliotekos darbą, organizuoja bibliotekos teikiamas paslaugas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

4.2. siekiant užtikrinti periodinių leidinių ir knygų įvairovę, rūpinasi bibliotekos fondo priežiūra, jo atnaujinimu bei papildymu;

4.3. siekiant užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimą periodiniais leidiniais, tarpininkauja užsakant prenumeratą ir jos išdavimą;

4.4. siekiant užtikrinti bibliotekos fondų knygų apskaitą, sudaro ir koreguoja bibliotekos knygų fondo katalogą bei esant prašymams pateikia jį bibliotekos skaitytojams;

4.5. siekiant aprūpinti suimtuosius ir nuteistuosius knygomis ir periodiniais leidiniais, organizuoja ir kontroliuoja jų išdavimą pastariesiems bei savalaikį grąžinimą į biblioteką teisės aktų nustatyta tvarka;

4.6. siekiant užtikrinti efektyvų ir produktyvų įstaigos bibliotekos darbą, organizuoja įstaigos bibliotekos aprūpinimą kataloginėmis kortelėmis, skirtukais, formuliarais ir kt.;

4.7. siekiant užtikrinti efektyvų ir produktyvų įstaigos bibliotekos darbą, rengia teisės aktų projektus susijusius su bibliotekos veikla;

4.8. siekiant aprūpinti nuteistuosius jiems reikalingomis knygomis bei vykdant Vilniaus pataisos namų ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos sutartį, organizuoja knygų išdavimą, apskaitą, kontrolę bei knygų grąžinimą į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos knygų fondą;

4.9. esant būtinumui rengia, tvarko, apskaito ir saugoja skyriaus bylas ir dokumentaciją;

4.10. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

4.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 13:43