Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje ir 1 metų darbo bausmių vykdymo sistemoje patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką;

5.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautines sutartis, reglamentuojančias bausmių vykdymo sistemos veiklą;

 5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas bei gebėti jas taikyti darbe;

5.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;      

5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, kompiuterine programa – Dokumentų valdymo sistema;

5.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pataisos pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

5.10. atitikti III skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja skyriaus darbą, užtikrina tinkamą skyriaus nuostatų, pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą, supažindina pasirašytinai naujai priimtus į tarnybą skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais;

6.2. pagal kompetenciją diegia naujoves, ieško būdų panaudoti jas skyriaus veiklai gerinti, ugdo darbuotojų atsakomybę ir siūlo įstaigos vadovui įvairias darbuotojų skatinimo priemones, užtikrindamas jų motyvaciją;

6.3. rengia skyriaus ketvirčio veiklos planus ir planų vykdymo pažymas, teikia siūlymus įstaigos metiniam veiklos planui, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus uždavinių įgyvendinimą;

6.4. analizuoja socialinio-reabilitacinio darbo rezultatus, statistinius duomenis, jų dinamiką ir teikia informaciją Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) vadovybei;

6.5. informuoja Lukiškių TI-K vadovybę apie nustatytus skyriaus veiklos, nuteistųjų įdarbinimo organizavimo trūkumus ir siūlo priemones jiems šalinti;

6.6. organizuoja programų ir projektų, kuriais siekiama tobulinti suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, jų darbinio užimtumo plėtrą, rengimą ir vykdymą;

6.7. bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, organizuoja asmenų, laikomų Lukiškių TI-K, bendrąjį lavinimą ir/ar profesinį mokymą;

6.8. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

6.9. organizuoja sporto inventoriaus, stalo žaidimų ir kitų laisvalaikio priemonių suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui didinti įsigijimą, užtikrindamas efektyvų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

6.10. organizuoja bibliotekos darbą, siekdamas skatinti suimtųjų ir nuteistųjų įvairesnį laisvalaikio praleidimą bei vykdyti jų švietėjišką veiklą;

6.11. kontroliuoja ir užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą skyriuje;

6.12. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia vertinimo komisijai teisės aktuose numatytus siūlymus;

6.13. koordinuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir jų dalyvavimą mokymuose, užtikrindamas jų kompetencijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

6.14. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) paklausimų ir kitokio pobūdžio raštų, taip pat atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą ir juos rengia, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

6.15. pagal kompetenciją priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais, užtikrina operatyvų nuteistųjų ir suimtųjų problemų sprendimą;

6.16. koordinuoja ir kontroliuoja socialinio tyrimo išvadų parengimą pagal pakartotino nusikalstamumo rizikos vertinimo metodiką OAsys ir užtikrina savalaikį jų pristatymą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

6.17. įgyvendindamas skyriaus vykdomas socialinės reabilitacijos programas, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų kultūrinį, fizinį bei dorovinį lavinimą;

6.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

6.19. kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo teisėtumą, siekdamas užtikrinti skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir teisėtą darbuotojų darbo laiko apskaitą;

6.20. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat Lukiškių TI-K vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 23 d. 16:47