Jolanta Zyma

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pasiūlymus;

4.4. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, komunikabiliam;

4.5. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti III lygio fizinio parengimo reikalavimus;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti III skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus atitikti III skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas parengti reikalingus dokumentus dėl užsienio šalių piliečių grąžinimo į kilmės šalį, vykdant norminių aktų reikalavimus, apklausia suimtuosius užsienio šalių piliečius ir pildo užsieniečių apklausos lapus;

5.2. siekdamas palengvinti nuteistųjų integravimą į visuomenę, organizuoja asmens tapatybės kortelės (paso) ar asmens leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimą ir keitimą, padeda surinkti dokumentus, reikalingus asmens tapatybę patvirtinantiems dokumentams gauti, organizuoja šių dokumentų pateikimą Migracijos valdybos pasų skyriui;

5.3. siekdamas nuteistiesiems padėti įgyvendinti įstatymais numatytas teises, laisves ir pareigas, priima nuteistuosius ir padeda spręsti iškilusiais problemas, teikia nuteistiesiems konsultacijas pagal savo kompetenciją, konsultuoja socialiniais klausimais;

5.4. siekdamas išsiaiškinti iškilusias problemas, nagrinėja pareigūnų bei piliečių prašymus, skundus, pareiškimus pagal savo kompetenciją;

5.5. siekdamas užtikrinti informacijos perdavimą apie suimtųjų (nuteistųjų) atvykusių į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą poreikį susitikti su Resocializacijos skyriaus specialistu, perduoda informaciją Suimtojo (nuteistojo) adaptacijos anketos duomenis suimtąjį (nuteistąjį) kuruojančiam Resocializacijos skyriaus specialistui;

5.6. siekdamas užtikrinti ir įgyvendinti suimtųjų ir nuteistųjų teisėtus interesus ir socialinius poreikius sudaro įgaliojimų projektus, patvirtintų įgaliojimų duomenis teikia notarine tvarka patvirtintų įgaliojimo registrui;

5.7. siekdamas užtikrinti efektyvesnę nuteistųjų resocializaciją bei suimtųjų socialinį užimtumą, organizuoja įvairaus pobūdžio renginius, užsiėmimus, konkursus, parodas ir kitas veiklas nuteistiesiems ir suimtiesiems;

5.8. siekdamas įgyvendinti suimtųjų ir nuteistųjų rinkimų teisę, bendradarbiauja su apylinkių ir apygardų rinkimų komisijomis organizuojant Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, vietos savivaldos organų rinkimus ir referendumus;

5.9. siekdamas viešinti informaciją apie nuteistųjų resocializaciją ir suimtųjų socialinį užimtumą, yra atsakingas už tokios informacijos pateikimą įstaigos tinklapį tvarkančiam darbuotojui;

5.10. siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių vykdymą vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus;

5.11. siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus veiklą, pavaduoja skyriaus specialistą, atsakingą už dokumentacijos tvarkymą dėl išmokų ir pašalpų skyrimo, nuobaudų registravimą bei kitas veiklas;

5.12. siekdamas užtikrinti skyriaus tikslų įgyvendinimą, atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, šias pareigas einančiam pareigūnui, numatytas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 09:38