Viktorija Grigaliūnaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Personalo skyriaus vyresnysis teisininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bausmių vykdymo teisinius santykius, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesus, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

3.3. turėti teisinio darbo ir atstovavimo teismuose patirties;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia teisinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos visų instancijų teismams;

4.2. informuoja Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) direktorių, direktoriaus pavaduotojus ir administracijos darbuotojus apie galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veikla tam, kad įstaigos darbuotojų priimami sprendimai atitiktų galiojančius teisės aktus;

4.3. rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų bylas ir jų apyrašus ir atiduoda į įstaigos archyvą saugoti, užtikrindamas dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

4.4. rengia teisės aktų projektus arba atlieka atskirus pavedimus, susijusius su įstaigoje rengiamais teisės aktų projektais;

4.5. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų skundus, rengia išvadas ir atsakymus, užtikrindamas tinkamą Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

4.6. atstovauja Vilniaus PN visų instancijų teismuose, nagrinėjant civilines, administracines bylas, informuoja skyriaus vedėją apie teismuose nagrinėjamas Vilniaus pataisos namų bylas, kontroliuoja jų eigą;

4.7. ginčytinais klausimais reiškia pretenzijas kitoms organizacijoms bei rengia atsakymus dėl iškilusių teisinio pobūdžio ginčų su kitomis organizacijomis;

4.8. administruoja privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą, užtikrindamas viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

4.9. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

4.10. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Vilniaus PN darbuotojams teisinio pobūdžio klausimais, siekdamas užtikrinti teisėtumą Vilniaus PN veikloje ir kokybišką teisinio pobūdžio dokumentų rengimą;

4.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, siekiant įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius;

4.12. teikia specialistui (informacinių technologijų klausimais), atsakingam už informacijos talpinimą įstaigos interneto svetainėje, informaciją apie naujus teisės aktus, kurie turėtų būti nurodomi Vilniaus PN internetiniame puslapyje bei atsako už negaliojančių teisės aktų pašalinimą iš šio puslapio;

4.13. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Vilniaus PN darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir teisės taikymo klausimais;

4.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

4.15. Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:13