Viktorija Grigaliūnaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti 1 metų profesinio darbo patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,  administracinę,  baudžiamąją, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę ir gebėti tinkamai juos taikyti;  

3.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją, rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti  ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. pagal kompetenciją analizuoja Lukiškių TI-K administracinių padalinių parengtų nuostatų, taisyklių, aprašų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir vizuoja, užtikrindamas jų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.2. vertina viešųjų pirkimo organizatorių parengtus dokumentus, teikia dėl jų išvadas, vizuoja viešųjų pirkimo sutarčių projektus;

4.3. pagal kompetenciją vertina Lukiškių TI-K administracinių padalinių parengtų sutarčių projektų, sudaromų įstaigos vardu su juridiniais ir fiziniais asmenimis, turinio pagrįstumą, objektyvumą ir vizuoja juos;

4.4. nagrinėja  Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų bei kitų institucijų paklausimus ir raštus, piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus bei skundus, rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas juridinių ir fizinių asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą ir informacijos gavimą;

4.5. rengia teisės aktų projektus arba atlieka atskirus pavedimus, susijusius su rengiamais teisės aktų projektais, užtikrindamas tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.6. rengia teismams ieškinių, skundų, pareiškimų, atsiliepimų į ieškinius, skundus, pareiškimus ir kt. procesinių dokumentų projektus ir užtikrina, kad jie atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

4.7. formuoja ir tvarko teisminių dokumentų bylas, veda jų apskaitą, analizuoja ir apibendrina rezultatus, rengia ataskaitas, siekiant išsaugoti informaciją ir užtikrinti teisminės praktikos tęstinumą;

4.8. rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų bylas ir jų apyrašus ir atiduoda į įstaigos archyvą saugoti, užtikrindamas dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

4.9. informuoja Lukiškių TI-K direktorių, direktoriaus pavaduotojus, administracinių padalinių vadovusapie naujai priimtus ir netrukus įsigaliosiančius įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su įstaigos veikla, jų pakeitimus,  pripažinimus netekusiais galios;

4.10. pagal įgaliojimą atstovauja Lukiškių TI-K visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kontroliuoja teismuose esančių bylų eigą, siekiant ginti teisėtus Lukiškių TI-K interesus;

4.11. dalyvauja darbo grupių, komisijų ar komitetų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, siekiant įgyvendinti  suformuluotus uždavinius;

 4.12. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

4.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:37