Maksim Chaliapin

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti informacinių technologijų administravimo patirties;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu administravimo lygmeniu (su Windows Server);

3.4. išmanyti kompiuterio struktūrą;

3.5. išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus;

3.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.7. sugebėti savarankiškai dirbti ir priimti sprendimus.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su pataisos namų interneto, interneto svetainių administravimu ir kitais klausimais pagal kompetenciją, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių tinkamą įgyvendinimą;

4.2. administruoja pataisos namų interneto svetainę, užtikrindamas jos turinio atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms ir pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą;

4.3. užtikrina kompiuterinės ir tinklo įrangos funkcionavimą;

4.4. atlieka kompiuterinės įrangos ar kitos organizacinės įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja remonto darbus;

4.5. vykdo įstaigos tarnybinių kompiuterinių tinklų priežiūrą;

4.6. prižiūri vartotojų taikomąsias programas;

4.7. atlieka programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;

4.8. saugo, kopijuoja, atkuria ir prižiūri duomenų bazes;

4.9. plečia kompiuterių tinklą, instaliuoja ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;

4.10. konsultuoja ir moko darbuotojus dirbti su kompiuterine, programine įranga;

4.11. diegia spausdintuvų tvarkykles;

4.12. atlieka įstaigos elektroninių paštų administravimą;

4.13. užtikrina įstaigos interneto svetainės turinio valdymo administravimą;

4.14. vykdo įstaigos Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) administravimą;

4.15. konsultuoja darbuotojus darbo su DVS klausimais, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą šioje srityje;

4.16. teikia siūlymus įstaigos vadovybei dėl DVS veikimo tobulinimo ir informuoja apie nustatytas veikimo klaidas ar trūkumus;

4.17. tvarko kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą;

4.18. numato reikalingos kompiuterinės technikos poreikius, teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo, užtikrindamas kompiuterinės technikos atnaujinimą;

4.19. bendradarbiauja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojais kompiuteriniais klausimais, įmonėmis, su kuriomis pasirašytos programinės ar kompiuterinės įrangos techninio palaikymo sutartys;

4.20. specialistui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo ligos, atostogų ar komandiruotės atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.21. vykdo kitus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:17