Milda Mečkovskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį personalo administravimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybos sistemą, darbo teisinius santykius, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.4. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus dirbant ar susipažįstant su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja sau pavaldžių darbuotojų veiklą, skirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą skyriaus veiklos dokumentų rengimą ir tvarkymą,

5.2. rengia įsakymų projektus dėl pareigūnų tarnybos eigos: priėmimo/atleidimo į tarnybą, perkėlimo į kitas pareigas, tarnybos eigos, paskatinimų, dėl pareigūno tarnybos stažo bei tarnybos stažo Lietuvos valstybei ir kt.;

5.3. koordinuoja pareigūnų profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

5.4. skaičiuoja Vilniaus pataisos namų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos ir tarnybos Lietuvos valstybei stažus, rengia išvadas ir tvarko dokumentus, susijusius su tarnybos stažų patvirtinimu, užtikrindamas teisingą jų apskaičiavimą kasmetinių atostogų trukmei ir priedams nustatyti;

5.5. kontroliuoja asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas pataisos įstaigoje, reputacijos tikrinimą;

5.6. rengia pažymas apie skyriaus veiklos ketvirčių darbo planų įvykdymą, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus į įstaigos pagrindinių priemonių planą, užtikrindamas įstaigos prioritetinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;

5.7. koordinuoja pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinį veiklos vertinimą;

5.8. vykdo dokumentų dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, išeinantiems į pensiją įstaigos pareigūnams, rengimo kontrolę siekiant užtikrinti reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

5.9. parengia pataisos pareigūnams ir pretendentams į pataisos pareigūno pareigas siuntimus į Centrinės medicininės ekspertizės komisiją;

5.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų ar komitetų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe ir padeda įgyvendinti jiems pavestas funkcijas ir užduotis;

5.11. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Vilniaus pataisos namų d arbuotojams žmogiškųjų išteklių valdymo, personalo administravimo klausimais;

5.12. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja ir analizuoja piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus, skundus) ir pasiūlymus bei kitų institucijų paklausimus žmogiškųjų išteklių administravimo klausimais, siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus;

5.13. renka, analizuoja ir apibendrina (parengdamas pažymas, apžvalgas, ataskaitas ir pan.) žmogiškųjų išteklių valdymą ir administravimą charakterizuojančius statistinius ir kitokius duomenis, rengia informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. kontroliuoja personalo apskaitą, duomenų suvedimą į informacines sistemas bei atliekamą analizę, tvarko duomenis valstybės tarnautojų registre, siekdamas užtikrinti personalo valdymo tobulinimą ir personalo duomenų apsaugą;

5.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

5.16. skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.17. kai nėra skyriaus vedėjo (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 1 d. 13:39