Milda Mečkovskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo personalo srityje patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybos sistemos veiklą, darbo santykių reguliavimą ir viešąjį administravimą, gerai žinoti žmogiškųjų išteklių vadybos, administravimo ir darbo organizavimo principų pagrindus;

4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą bei sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti analizuoti, sisteminti, kaupti informaciją ir rengti teisės aktų projektus bei išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja vykdant pretendentų atrankas laisvoms pareigybėms užimti, užtikrina pretendentų pateiktų dokumentų atitikimą pareigybei keliamiems specialiesiems reikalavimams;

5.2. nustato Lukiškių TI-K personalo mokymo prioritetus ir užduotis, apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų pasiūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl personalo mokymų, užtikrinančių reikalingų kompetencijų įgijimą  tobulinimą;

5.3. rengia Lukiškių TI-K valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo renginių plano projektą, derina su įstaigos vadovu ir teikia jį Valstybės tarnybos departamentui per VATIS teisės aktų numatytais terminais;

5.4. teikia Valstybės tarnybos departamentui per VATIS įstaigos valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą už praėjusius metus apie įstaigos valstybės tarnautojų skaičių ir mokymuose pagal atskiras mokymo rūšis dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičių, mokymui skirtas lėšas;

5.5. užtikrina, kad pareigūnai, prieš pradėdami eiti pareigas, o karjeros valstybės tarnautojai per metus nuo priėmimo į pareigas, išklausytų įvadinio mokymo programą;

5.6. rengia dokumentus, susijusius su Lukiškių TI-K personalo dalyvavimu kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, organizuojamuose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centre bei kitose švietimo įstaigose,  institucijoje ar organizacijose;

5.7. tvarko išeinančių į pensiją Lukiškių TI-K pareigūnų dokumentus, užtikrina integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių įgyvendinimą.

5.8. kaupia, sistemina ir atnaujina informaciją, rengia dokumentus, susijusius su karjeros valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažu;

5.9. kontroliuoja įstaigos pareigūnų tarnybos stažo ir stažo Lietuvos valstybei skaičiavimą, rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su tarnybos stažo patvirtinimu;

5.10. organizuoja pareigūnų periodinius sveikatos patikrinimus ir užtikrina savalaikį jų  išsiuntimą į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

5.11. tvarko karjeros valstybės tarnautojų asmens bylas, jų apskaitą, užtikrina jų perdavimą į įstaigos archyvą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse numatyta tvarka;

5.12. dalyvauja darbo grupių, komisijų ar komitetų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe ir padeda įgyvendinti  jiems pavestas funkcijas ir užduotis;

5.13. Lukiškių TI-K direktoriui pavedus, atlieka tarnybinius patikrinimus, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;

5.14. skyriaus vedėjui pavedus, rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

5.15. rengia Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymų projektus personalo klausimais;

5.16. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:36