Gražina Radvilienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;

5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymą;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Siekiant užtikrinti tinkamą gautų oficialių dokumentų tvarkymą ir apskaitą, vadovaujantis atitinkamais šį darbą reglamentuojančiais teisės aktais, šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko gaunamą bendrąją korespondenciją: priima, rūšiuoja gautas siuntas ir dokumentus, taip pat išrūšiuoja registruotus dokumentus;

6.2. kompiuterinės sistemos REGIS priemonėmis registruoja gaunamą korespondenciją ir teikia rezoliucijoms Lukiškių TI-K direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ar administracijos struktūrinių padalinių vadovams, parengia reikiamas šių dokumentų kopijas;

6.3. kompiuterinėje sistemoje REGIS veda siunčiamų suimtųjų ir nuteistųjų laiškų, adresuotų valstybinėms institucijoms, apskaitą;     

6.4. kompiuterinėje sistemoje REGIS apskaito gautus iš valstybinių institucijų laiškus, adresuotus įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems;

6.5. skyriaus viršininko pavedimu rengia išrašus iš vedamų registrų (žurnalų), parengia registrų (žurnalų) kopijas;

6.6. tvarko priskirtas Administracijos reikalų skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas;

6.7. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

6.8. vykdo kitus Administracijos reikalų skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:41