Greta Macedonskaja

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS                       

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima iš įstaigos struktūrinių padalinių tinkamai sutvarkytas ir įformintas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas (dokumentus) pagal jų perdavimo aktus;

4.2. konsultuoja Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (Lukiškių TI-K) darbuotojus bendrųjų dokumentų rengimo archyviniam saugojimui klausimais;

4.3. tvarko archyve kaupiamų dokumentų apskaitą, užtikrina jų saugojimą, esant būtinumui, organizuoja dokumentų restauravimą ar įrišimą;

4.4. dalyvauja Lukiškių TI-K Dokumentų ekspertų komisijai (toliau – DEK) atliekant į archyvą priimtų dokumentų vertės ekspertizę, teikia pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo;

4.5. atrenka ir pateikia reikalingas naikinti dokumentų bylas Lukiškių TI-K DEK;

4.6. tvarko trumpai saugomų bylų apskaitą, teikia šių dokumentų naikinimo aktus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) DEK derinti;

4.7. organizuoja naikinti atrinktų dokumentų sunaikinimą;

4.8. rengia ilgai saugomų bylų apyrašus ir, suderinus su Lukiškių TI-K DEK, teikia derinti Kalėjimų departamento DEK. Suderintus ilgai saugomų bylų apyrašus teikia tvirtinti įstaigos direktoriui;

4.9. teisės aktų nustatyta tvarka atrenka, parengia ir perduoda ilgai saugomus dokumentus į Kalėjimų departamento archyvą;

4.10. pagal įstaigos dokumentacijos planus (ar kitus nustatytus bylų apskaitos dokumentus) iš struktūrinių padalinių surenka ir atitinkamų metų dokumentacijos planuose surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;

4.11. Lukiškų TI-K pavaduotojui, struktūrinio padalinio vadovui ar kitam jų paskirtam darbuotojui pasirašytinai išduoda archyve saugomą (-us) dokumentą (-us) ar bylą (-as) laikinam naudojimui;

4.12. tvirtina saugomų archyve dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas Lukiškių TI-K sudarytų ir jo gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.13. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.14. vykdo skyriaus kitus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:40