Elena Čibinskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją;

3.5. atrinktas pretendentas eiti šias pareigas turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ .

                       

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS                

4. Siekiant užtikrinti tinkamą oficialių dokumentų valdymą, šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) tvarko leidžiamus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) direktoriaus teisės aktus: registruoja, supažindina vykdytojus ar suinteresuotus asmenis, žymi teisės aktų pakeitimus, negaliojimus;

4.2. DVS tvarko iš kitų institucijų gautus teisės aktus: registruoja, teikia Lukiškių TI-K direktoriui rezoliucijai, žymi teisės aktų pakeitimus, negaliojimus;

4.3. DVS registruoja gaunamus Lukiškių TI-K darbuotojų prašymus, skundus, tarnybinius pranešimus ir paaiškinimus, struktūrinių padalinių informacinius vidaus dokumentus ir teikia juos vadovybei ar struktūrinių padalinių vadovams rezoliucijai;

4.4. tvarko gaunamus piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

4.5. tvarko siunčiamus  atsakymus į piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

4.6.registruoja ir tvarko laikomų įstaigoje asmenų įgaliojimus;

4.7. sudaro ir tvarko įstaigos direktoriaus tvirtinamų, gaunamų iš kitų institucijų teisės aktų bylas;

4.8. rengia įslaptintos dokumentacijos inventorizacijos aktus;

4.9 dalyvauja Lukiškių TI-K Specialiosios ekspertų komisijos ir Dokumentų ekspertų komisijos darbe bei tvarko šių komisijų dokumentaciją;

4.10. organizuoja saugomų Veiklos organizavimo skyriuje dokumentų bylų tvarkymą;

4.11. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, būtų paliudytas Lukiškių TI-K sudarytų ir jo gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.12. konsultuoja Lukiškių TI-K darbuotojus įslaptintų ir bendrųjų dokumentų rengimo klausimais;

4.13. koordinuoja kitų Veiklos organizavimo skyriaus vyresniųjų raštvedžių ir raštvedžių atliekamą darbą;

4.14. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.15. vykdo kitus skyriaus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:39