Elena Čibinskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją.

                       

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS                

4. Siekiant užtikrinti tinkamą oficialių dokumentų valdymą, šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) tvarko leidžiamus Vilniaus pataisos namų direktoriaus teisės aktus: registruoja, supažindina vykdytojus ar suinteresuotus asmenis, žymi teisės aktų pakeitimus, negaliojamus;

4.2. DVS registruoja gaunamus Vilniaus pataisos namų darbuotojų prašymus, skundus, tarnybinius pranešimus ir paaiškinimus, struktūrinių padalinių informacinius vidaus dokumentus ir teikia juos vadovybei ar struktūrinių padalinių vadovams rezoliucijai;

4.3. dalyvauja Vilniaus pataisos namų Dokumentų ekspertų komisijos darbe;

4.4. rengia išrašus iš DVS pildomų registrų;

4.5. tvarko priskirtas Veiklos organizavimo skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas;

4.6. konsultuoja Vilniaus pataisos namus darbuotojus bendrųjų dokumentų rengimo klausimais;

4.7. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.8. vykdo kitus skyriaus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:22