Milda Sadauskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais dokumentų valdymą, veiklos planavimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

                     

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir apibendrina įstaigos veiklą charakterizuojančius duomenis, užtikrinant atitinkamų periodų statistinių ataskaitų bei kitų informacinių dokumentų rengimą;

5.2. analizuoja Vilniaus pataisos namų veiklos duomenis bei rengia šiuo klausimu nustatytų ataskaitų ir veiklos planų projektus, užtikrinant jų savalaikį rengimą;

5.3. Skyriaus vedėjui ar patarėjui (dokumentų valdymo klausimais) pavedus, pagal kompetenciją rengia atsakymus, teikia išvadas dėl valstybės institucijų pavedimų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų paklausimų, siekiant užtikrinti tokių pavedimų ir atsakymų į paklausimus teisėtumą ir savalaikiškumą, atsižvelgiant į atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.4. pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kitų tvarkomųjų ir jais tvirtinamų organizacinių dokumentų projektus, siekiant užtikrinti įstaigos veiklos planavimo dokumentų tinkamą ir teisingą rengimą;

5.5. rengia bendrosios dokumentacijos plano ir su juo susijusių dokumentų projektus, įgyvendinant dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.7. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie įstaigos direktoriui pavestų metinių užduočių vykdymą, prireikus (bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) teikia šią informaciją įstaigos direktoriui tam, kad būtų užtikrintas efektyvus šios informacijos valdymas ir administracinių padalinių veiklos, siekiant įstaigai iškeltų tikslų, koordinavimas;

5.8. prireikus rengia medžiagą įstaigoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms, siekiant užtikrinti tokių renginių savalaikį ir tinkamą aprūpinimą būtinomis metodinėmis priemonėmis;

5.9. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui ar patarėjui (dokumentų valdymo klausimais) pavedus, rengia pranešimus, kurie tapinami į įstaigos interneto svetainę, užtikrindamas visuomenės teisę gauti visapusišką informaciją apie Vilniaus pataisos namų veiklą;

5.10. seka informaciją apie Vilniaus pataisos namų darbuotojų gimimo dienas, kitas svarbias sukaktis ir teikia informaciją Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui bei įstaigos vadovybei;

5.11. administruoja pataisos namų interneto svetainėje pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą, užtikrindamas jos turinio atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms;

5.12. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui ar patarėjui (dokumentų valdymo klausimais) pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogų, liga, komandiruotės ir pan. atvejais) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, susijusias su dokumentų valdymu ir organizavimu, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.13. vykdo kitus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos sritimi, siekiant įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 3 d. 11:28