Milda Sadauskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais dokumentų valdymą, veiklos planavimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

                     

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir apibendrina Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K arba įstaiga) veiklą charakterizuojančius duomenis, užtikrinant atitinkamų periodų statistinių ataskaitų bei kitų informacinių dokumentų rengimą;

5.2. analizuoja Lukiškių TI-K veiklos duomenis bei rengia šiuo klausimu nustatytų ataskaitų ir veiklos planų projektus, užtikrinant jų savalaikį rengimą;

5.3. Lukiškių TI-K vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, pagal kompetenciją rengia atsakymus, teikia išvadas dėl valstybės institucijų pavedimų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų paklausimų, siekiant užtikrinti tokių pavedimų ir atsakymų į paklausimus teisėtumą ir savalaikiškumą, atsižvelgiant į atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.4. pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kitų tvarkomųjų ir jais tvirtinamų organizacinių dokumentų projektus, siekiant užtikrinti įstaigos veiklos planavimo dokumentų tinkamą ir teisingą rengimą;

5.5. rengia įslaptintos ir bendrosios dokumentacijos planų ir su jais susijusių dokumentų projektus, įgyvendinant dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.7. protokoluoja įstaigoje rengiamus bendrus pasitarimus ir susirinkimus, užtikrinant juose svarstytų klausimų ir aptartų sprendimų bei pavedimų fiksavimą;

5.8. prireikus rengia medžiagą įstaigoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms, siekiant užtikrinti tokių renginių savalaikį ir tinkamą aprūpinimą būtinomis metodinėmis priemonėmis;

5.9.Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogų, liga, komandiruotės ir pan. atvejais) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.10. vykdo kitus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos sritimi, siekiant įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:36