Rolandas Ruslanas Jakučionis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;

4.4. žinoti šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

4.5. sugebėti koordinuoti padalinio veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę ar išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

4.9. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.10. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrindamas tinkamą skyriaus nuostatų įgyvendinimą ir Vilniaus pataisos namų strateginių tikslų pasiekimą, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą (sudaro veiklos planus, teikia pasiūlymus į Vilniaus pataisos namų metinį veiklos planą, skiria skyriaus pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia Vilniaus pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl skyriui patvirtintų pareigybių komplektavimo, skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ar atleidimo iš tarnybos, skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas, tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, teikimus ir kt. bei pasirašytinai supažindina skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais;

5.2. užtikrina skyriuje rengiamų dokumentų tinkamą parengimą, įforminimą ir saugojimą bei kontroliuoja skyriuje vedamą (rengiamą) dokumentaciją, užtikrindamas teisėtą ir teisingą dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei įslaptintos informacijos administravimo taisyklių įgyvendinimą;

5.3. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą bei laiku ir objektyviai informuoja Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos sritį apie iškilusias darbo ir teisėtumo problemas darbe su darbuotojais. Jei reikia, imasi neatidėliotinų priemonių ir apie tai informuoja nedelsiant, užtikrindamas sklandų tarnybos vykdymą;

5.4. teikia Vilniaus pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, užtikrindamas veiklos teisėtumą, tinkamą funkcijų bei uždavinių atlikimą;

5.5. analizuoja skyriaus darbuotojų darbo rezultatus, teikia pastabas, pasiūlymus užtikrindamas skyriaus uždavinių įvykdymą;

5.6. informuoja Vilniaus pataisos namų direktorių arba jo pavaduotoją pagal priskirtą veiklos sritį apie nustatytus trūkumus budinčiųjų pamainų veikloje ir siūlo priemones jiems šalinti, užtikrindamas savalaikį šios tarnybos darbo organizavimo trūkumų nustatymą ir pašalinimą;

5.7. pagal skyriaus kompetenciją atlieka Vilniaus pataisos namų budinčiųjų pamainų patikrinimus, galimų budinčiųjų pamainų veiklos pažeidimų išaiškinimą ir užkardymą, užtikrindamas tinkamą funkcijų bei uždavinių atlikimą;

5.8. analizuoja daiktų, kurie nėra įtraukti į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą statistiką, sąlygas ir priežastis, siekdamas užkardyti draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą;

5.9. dalyvauja budinčiųjų pamainų pareigūnų instruktavime, siekdamas perteikti turimą informaciją apie pastebėtus trūkumus ir jų šalinimą tarnybos metu bei užtikrindamas tinkamą budinčiosios pamainos pareigūnų pasiruošimą tarnybai;

5.10. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus, susijusius su suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros organizavimu, rengia tarnybinių tyrimų išvadų projektus, užtikrindamas apsaugos ir priežiūros teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą;

5.11. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus bei skundus apsaugos ir priežiūros klausimais bei rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;

5.12. kontroliuoja Vilniaus pataisos namų pareigūnų šaudymo pratybas ir šaudymo, fizinio bei specialiojo pasirengimo kontrolinių normatyvų laikymus, užtikrindamas jų veiklos teisėtumo ar galimų pažeidimų nustatymą;

5.13. kontroliuoja šaunamųjų ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių, raktų (nuo kamerų tipo patalpų ir nuo kitų įstaigos teritorijoje esančių patalpų) ir kitų inžinerinių techninių apsaugos priemonių techninę būklę, jų apskaitą ir saugojimą, išdavimo ir priėmimo tvarką, užtikrindamas jų vykdymo teisėtumą ir apskaitą;

5.14. kontroliuoja Vilniaus pataisos namų teritorijos perimetro būklę, apie jos pokyčius praneša Vilniaus pataisos namų direktoriui ir jo pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį, siekdamas užkardyti galimus drausmės pažeidimus;

5.15. kontroliuoja ir organizuoja įstaigos teritorijos, požeminių komunikacijų, apsaugos ir priežiūros inžinerinių įrengimų apžiūrų atlikimą, siekdamas nustatyti jų būklę bei išvengti galimų pabėgimo arba kitų nenumatytų atvejų;

5.16. analizuoja įstaigos kriminogeninę situaciją, susijusią su suimtųjų ir nuteistųjų apsauga ir priežiūra ir imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti, užtikrindamas suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimą;

5.17. organizuoja ir vykdo neplaninius ir planinius konvojus, užtikrindamas saugų asmenų konvojavimą;

5.18. rengia bendrųjų kratų atlikimo planus ir kontroliuoja jų atlikimą, užtikrindamas efektyvų šios priemonės tikslų įgyvendinimą;

5.19. kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos dėl priėmimo, paleidimo, konvojavimo rengimą;

5.20. kontroliuoja teismų nuosprendžių, nutarčių, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų ir prokurorų sprendimų vykdymą pagal skyriaus kompetenciją.

5.21. vykdo kitus Vilniaus pataisos namų direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 12:47