Rolandas Ruslanas Jakučionis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo veiklą, taip pat būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4.4. žinoti ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

4.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą bei sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus bei teisės aktų projektus;

4.6. gebėti dirbti Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai;

4.9. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.10. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus vidaus reikalų ministro, suderinus su finansų ir teisingumo ministrais.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja SVS dieninės pamainos pareigūnų instruktavime, organizuoja jų darbą bei aprūpina specialiosiomis ir ryšio priemonėmis;

5.2. kontroliuoja pavaldžių pareigūnų vykdomas funkcijas ir pavestas užduotis bei atsiskaito už atliekamus darbus skyriaus viršininkui ir direktoriaus pavaduotojui pagal veiklos sritį, siekiant informuoti apie padėtį įstaigoje;

5.3. rengia dieninės pamainos apsaugos ir priežiūros pareigūnų darbo grafikus;

5.4. nagrinėja pagal savo kompetenciją pareigūnų, piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus, pareiškimus, siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas;

5.5. laiku praneša SVS viršininkui ir direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį apie galimus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau - Lukiškių TI-K) kriminogeninės būklės pokyčius;

5.6. organizuoja ir kontroliuoja SVS dieninės pamainos pareigūnų tarnybą postuose bei tarnybinių pareigų vykdymą;

5.7. skyriaus viršininko pavedimu rengia SVS darbo ir kitokio pobūdžio planus ir ataskaitas, užtikrindamas skyriaus uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;

5.8. organizuoja ir kontroliuoja SVS dokumentacijos tvarkymą, ruošia statistines ataskaitas, siekiant stebėti ir analizuoti bendrą būklę skyriuje;

5.9. teikia pasiūlymus, rengiant SVS nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus;

5.10. supažindina naujai priimtus į SVS dirbti dieninės pamainospareigūnus su jų pareigybių aprašymais, SVS nuostatais ir kitais teisės aktais;

5.11. apžiūri Lukiškių TI-K požeminius įrenginius, inžinerines komunikacijas, administracines, režimines ir gamybines teritorijas ir jose esančius objektus bei vietas, kuriose yra didžiausia tikimybė suimtiesiems ir nuteistiesiems pabėgti arba daryti režimo pažeidimus ir apie nustatytustrūkumusinformuoja SVS viršininką ir direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos sritį;

5.12. SVS viršininkui pavedus, atlieka patikrinimus dėl tarnybinių nusižengimų, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

5.13. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių, dienotvarkės ir nustatytų režimo reikalavimų laikymąsi gyvenamosiose kamerose, kuriose laikomi suimtieji ir nuteistieji, siekiant užkardyti galimus drausmės ir režimo pažeidimus;

5.14. atlieka netikėtus SVS budinčiųjų pamainų patikrinimus ir apie rezultatus praneša įstaigos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį;

5.15. organizuoja į Lukiškių TI-K teritoriją įvažiuojančių (išvažiuojančių) transporto priemonių ir įeinančių (išeinančių) asmenų apžiūras bei patikrinimus;

5.16. organizuoja ir vykdo neplaninius konvojus, užtikrinant saugų asmenų konvojavimą;

5.17. esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.18. įgyvendinant pagrindinius dinaminio saugumo principus, priskirtuose kuruojamuose objektuose esančių gyvenamųjų kamerų ir kitų objektų apėjimus, kontrolines technines apžiūras, siekiant spręsti suimtiesiems ir nuteistiesiems iškilusius klausimus ir kontroliuoti vidaus tvarkos laikymąsi;

5.19. kai nėra SVS viršininko (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.20. vykdo kitus SVS viršininko, įstaigos direktoriaus ir pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:52