Romas Ostanavičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis pareigūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo bausmių vykdymo sistemoje patirtį;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;

4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

  

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir kontroliuoja 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus ir Resocializacijos skyriaus darbą;

5.2. tvirtina pavaldžių padalinių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą;

5.3. organizuoja pataisos namų apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą;

5.4. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą pavaldžių tarnybų veikloje;

5.5. pagal savo kompetenciją pasirašo informacinius dokumentus, priima sprendimus ir atstovauja įstaigą valstybės institucijose bei visuomeninėse organizacijose, užtikrina teisės aktų numatytą veiklą;

5.6. kontroliuoja įskaitos dokumentų įforminimą priimant, perkeliant nuteistuosius ir suimtuosius į kitas pataisos įstaigas bei juos paleidžiant, užtikrina nuteistųjų ir suimtųjų priėmimo į pataisos namus bei paleidimo iš pataisos namų teisėtumą;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja nuteistiesiems ir suimtiesiems teikiamą psichologinę pagalbą;

5.8. koordinuoja ir kontroliuoja nuteistųjų ir suimtųjų socialinę reabilitaciją ir užimtumą, socialinės reabilitacijos programų sudarymą bei kontroliuoja jų vykdymą;

5.9. koordinuoja nuteistųjų ir suimtųjų profesinį ir vidurinį mokymąsi pataisos namuose;

5.10. bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, savivaldybėmis, darbo biržomis, nakvynės namais, visuomeninėmis religinėmis organizacijomis, užtikrindamas nuteistųjų ir suimtųjų socialinių problemų sprendimą ir religinių poreikių tenkinimą;

5.11. analizuoja pataisos namų kriminogeninę situaciją, informuoja apie tai pataisos namų direktorių, prireikus pagal savo kompetenciją priima sprendimus įstaigos valdymui stabilizuoti;

5.12. kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, išdavimą ir priėmimą;

5.13. analizuoja nuteistiesiems ir suimtiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į pataisos namus statistiką, sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui į pataisos namus užkardyti;

5.14. priima piliečius ir nuteistuosius bei suimtuosius jų asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų bei suimtųjų pasiūlymus, pareiškimus (prašymus) ir skundus;

5.15. koordinuoja su pavaldžių padalinių veikla susijusių duomenų kaupimą, analizę ir apibendrinimą, ataskaitų pataisos namų direktoriui ir Kalėjimų departamentui teikimą;

5.16. organizuoja pavaldžių padalinių bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis;

5.17. dalyvauja rengiant pavaldžių padalinių nuostatus ir šių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.18. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas pataisos namų direktoriaus įsakymais, darbe;

5.19. vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, siekdamas įstaigai keliamų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

5.20. nesant pataisos namų direktoriaus (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo funkcijas.

  

Pagrindinės 2019 metų veiklos užduotys:
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 08:31