Romas Ostanavičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžioje įstaigoje patirtį;
6.4. gerai išmanyti teisės aktų rengimo rekomendacijas, su dokumentų valdymu susijusius teisės aktus, kompiuterinės informacinės sistemos administravimo, socialinio darbo ypatumus;
6.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, pedagogikos, psichologijos pagrindus;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;
6.7. sugebėti koordinuoti priskirtų administracinių padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;
6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
6.11. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu          Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.
 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja įstaigos veiklos analizę ir teisės aktais nustatytų ataskaitų pagal priskirtas veiklos sritis rengimą, siekdamas įvertinti įstaigos veiklos tendencijas ir perspektyvas bei užtikrindamas savalaikį nustatytų dokumentų pateikimą;
7.2. analizuoja įstaigos personalo valdymo problemas, laiku ir objektyviai informuoja įstaigos direktorių apie personalo valdymo būklę, užtikrindamas įstaigos personalo sudėties tinkamumą ir pakankamumą;
7.3. koordinuoja įstaigos personalo apskaitą bei atliekamą analizę, siekdamas užtikrinti personalo valdymo tobulinimą;
7.4. kontroliuoja, kad naujai priimami tarnybai įstaigoje pareigūnai atitiktų specialius reikalavimus, numatytus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute ir pareigybių aprašymuose, užtikrindamas tinkamos kvalifikacijos asmenų priėmimą į pareigūno pareigas;
7.5. pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių, įstaigos personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus;
7.6. koordinuoja ir kontroliuoja pareigūnų atestavimą bei valstybės tarnautojų vertinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų atestavimo tvarkos ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų vertinimą, įgyvendinimą;
7.7. bendradarbiauja su Mykolo Romerio universitetu, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, kitomis mokymo įstaigomis, siekdamas optimaliai spręsti įstaigai reikalingų specialistų parinkimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei kitus bendradarbiavimo klausimus;
7.8. koordinuoja įstaigos personalo tarnybinį mokymą, siekdamas nuolat tobulinti jų žinias ir profesinį meistriškumą bei kontroliuoti, kaip įstaigos darbuotojai žino ir vykdo tarnybines pareigas;
7.9. pagal savo kompetenciją įgyvendina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatas, siekdamas užtikrinti, jog šios nuostatos būtų įtrauktos į tarnybinių mokymų programas (planus);
7.10. koordinuoja pagal savo kompetenciją kompiuterinės informacinės sistemos kūrimą ir eksploatavimą, programinių produktų įdiegimą ir priežiūrą, užtikrindamas įstaigos veiklos tobulinimą ir plėtrą kompiuterinės informacinės bei programinės sistemos srityje;
7.11. koordinuoja darbą, kuriant ir rengiant įstaigoje socialinės reabilitacijos programas bei dalyvavimą su tuo susijusiais klausimais tarptautinių fondų finansuojamose programose, užtikrindamas įstaigos prioritetinių uždavinių įgyvendinimą;
7.12. koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybinėmis, visuomeninėmis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis, siekdamas įgyvendinti ir tobulinti socialinį reabilitacinį darbą su įstaigoje laikomais asmenimis;
7.13. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos veiklos planus, planuoja įstaigos veiklą, užtikrindamas priskirtų administracinių padalinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;
7.14. koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų socialinės reabilitacijos darbą, užtikrindamas tinkamą Lukiškių TI-K uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
7.15. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių socialinės reabilitacijos teikimo reikalavimų vykdymą Lukiškių TI-K, siekdamas priskirtos veiklos teisingo ir teisėto įgyvendinimo įstaigoje.
7.16. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais ir organizuoja tokių priėmimų metu išsakytų problemų sprendimą, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
7.17. pagal savo kompetenciją organizuoja reikalingų dokumentų rengimą Europos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti, siekdamas įgyvendinti atitinkamų projektų priemones įstaigos personalui ir laikomiems įstaigoje asmenims; 
7.18. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, užtikrindamas įstaigos veiklos atitinkamos srities įgyvendinimą;
7.19. nagrinėja nuteistųjų, įstaigos personalo, piliečių pasiūlymų, pareiškimų (prašymų) ir skundus, organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tarnybinės pagalbos teikimą ir su tuo susijusių dokumentų rengimą pagal savo kompetenciją, užtikrindamas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
7.20. užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su tarnybinių funkcijų vykdymu, konfidencialumą, siekdamas įgyvendinti tai reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir atsakomybę;
7.21. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, reikalavimų vykdymą Lukiškių TI-K, siekdamas teisingo ir teisėto dokumentų valdymo procedūrų įgyvendinimo įstaigoje;
7.22. tvirtina priskirtų administracinių padalinių veiklos planus bei kontroliuoja juose numatytų priemonių vykdymą, užtikrindamas šių padalinių veiklos prioritetinių priemonių įgyvendinimą;
7.23. vizuoja priskirtų administracinių padalinių parengtus dokumentus, užtikrindamas savalaikį ir teisingą jų pateikimą atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.24. užtikrina priskirtų administracinių padalinių darbo drausmę, siekdamas įgyvendinti šių padalinių funkcijų tinkamą ir nuoseklų vykdymą;
7.25. pagal Lukiškių TI-K direktoriaus patvirtintą grafiką budi įstaigoje poilsio ir švenčių dienomis, užtikrindamas įstaigos veiklos nepertraukiamą kontrolę ir priežiūrą;
7.26. nesant įstaigoje Lukiškių TI-K direktoriaus (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.), atlieka jo funkcijas;
7.27. vykdo kitus Lukiškių TI-K direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 
Pagrindinės 2017 metų veiklos užduotys:
  1. Didinti įkalintiems asmenims taikomų užimtumo priemonių skaičių už kameros (gyvenamosios patalpos) ribų.
  2. Organizuoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) žmogiškųjų išteklių valdymo proceso optimizavimą.
  3. Mažinti Lukiškių TI-K esančių laisvų pareigybių skaičių ir koordinuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 14:24