Margarita Zacharovienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

            3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

            3.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį archyvinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityje;

            3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, archyvinio darbo reikalavimus;

            3.4. išmanyti specialius reikalavimus dokumentų saugykloms;

            3.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

            3.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

            3.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina pataisos namų archyve saugomų bylų (dokumentų) tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą ir apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo;

4.2. siekiant įvertinti atrinktus naikinti dokumentus pagal jų reikalingumo kriterijus ir priimti sprendimą dėl jų naikinimo ar tolesnio jų saugojimo, kartu su pataisos namų Dokumentų ekspertų komisija (toliau – DEK) atlieka į pataisos namų archyvą priimtų dokumentų vertės ekspertizę ir rengia bylų (dokumentų ) naikinimo aktus, kuriuos teikia derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD prie LR TM), o suderinus – tvirtinti pataisos namų direktoriui;

4.3. kasmet rengia pataisos namų neįslaptintos dokumentacijos planų ir jų papildymų sąrašų, dokumentų registrų sąrašų projektus ir teikia juos svarstyti pataisos namų Dokumentų ekspertų komisijai, derinti KD prie LR TM bei tvirtinti pataisos namų direktoriui, užtikrindamas tinkamą pataisos namų neįslaptintų dokumentų tvarkymą ir valdymą visose jo veiklos srityse ir bylų sudarymą;

4.4. siekdamas užtikrinti bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę, pagal pataisos namų dokumentacijos planus (ar kt. nustatytus bylų apskaitos dokumentus) iš pataisos namų padalinių surenka ir atitinkamų metų dokumentacijos planuose surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;

4.5. kontroliuoja neįslaptintos dokumentacijos planų taikymą pataisos namų padaliniuose, užtikrindamas tinkamą pataisos namų dokumentų valdymą;

4.6. siekdamas, kad dokumentai būtų išsaugomi ir prieinami reikiamą laiką ir būtų užtikrinta jų paieška, sudaro ir tvarko pataisos namų užbaigtų bylų apskaitos sistemą: rengia ilgai saugomų bylų aprašus (jų tęsinius) ir teikia juos derinti KD prie LR TM, o suderinus – tvirtinti pataisos namų direktoriui;

4.7. siekdamas, kad dokumentai būtų išsaugomi ir prieinami reikiamą laiką, priima iš pataisos namų padalinių tinkamai sutvarkytas ir įformintas ilgai saugomas bylas (dokumentus) pagal jų perėmimo aktus;

4.8. siekdamas, kad bylos būtų sudaromos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, teikia metodinę pagalbą pataisos namų darbuotojams;

4.9. sudaro ir tvarko skyriaus dokumentų bei dokumentų registrų bylas, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

4.10. pataisos namų padalinio likvidavimo atveju priima į archyvą visus ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, užtikrindamas veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką;

4.11. pataisos namų vadovybės pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie pataisos namų archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda patvirtintas dokumentų kopijas ir išrašus, dokumentus laikinam naudojimui, užtikrindamas juridinių ir fizinių asmenų teisių įgyvendinimą;

4.12. registruoja pataisos namų rengiamus vidaus administravimo dokumentus, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į pataisos namų dokumentų apskaitos sistemą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;

4.13. vyresniajam raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:14