Milda Šimkutė-Skrebienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.1. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.8. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų bei suimtųjų, laikomų pataisos namuose, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų bei suimtųjų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

5.2. užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymų projektus, renka bei pateikia reikiamus dokumentus;

5.3. esant poreikiui, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.4. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar pavaduotojui pažymų projektus apie skyriui priskirtų užduočių įgyvendinimą bei vykdymą;

5.5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos klausimais;

5.6. priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais, teikia jiems socialinę pagalbą, pagal kompetenciją informuoja apie vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų bei aktualių teisės aktų pasikeitimus;

5.7. atlieka nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo elgesio rizikos įvertinimą pagal pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OAsys;

5.8. rengia, nuteistųjų, socialinio tyrimo išvadas bei esant būtinumui rašo jų charakteristikas: dėl malonės, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja tesės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

5.9. koordinuoja ir organizuoja suimtųjų bei nuteistųjų laisvalaikio užimtumą, koordinuoja savanorių veiklą pataisos įstaigoje;

5.10. siekdamas viešinti informaciją apie nuteistųjų resocializaciją ir suimtųjų laisvalaikio užimtumą, yra atsakingas už tokios informacijos pateikimą įstaigos tinklapį tvarkančiam darbuotojui;

5.11. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

5.12. bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos klausimais, tiria nuteistųjų ir suimtųjų tarpusavio santykius, bei aiškinasi vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo priežastis;

5.13. pagal savo kompetenciją atstovauja įstaigos interesus valstybinėse institucijoje ir visuomeninėse organizacijose;

5.14. pataisos namų teritorijoje lydi interesantus, atvykusius skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.15. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą skyriaus pareigūną;

5.16. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 16 d. 10:21