Lina Juškaitė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.3.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4.  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6.  atitikti reikalavimus nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7.  atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.8.  atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.  darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir pataisos namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis arba aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis;

5.2.  siekiant užtikrinti įstaigoje nustatytų vidaus tvarkų laikymąsi, kontroliuoja ir reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimu bei palaikytų tvarką bendro naudojimo ir gyvenamosiose patalpose;

5.3.  registruoja, siunčia nuteistųjų rašytinius prašymus (pareiškimus), pasiūlymus, peticijas ir skundus, pildo Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, išduoda jiems korteles su fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde bei teikia socialinę pagalbą nuteistiesiems atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines problemas;

5.4.  stebi neformalią būrio nuteistųjų struktūrą bei informuoja skyriaus viršininką, Apsaugos ir priežiūros bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus apie negatyvius nuteistųjų elgesio pokyčius, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms spręsti;

5.5.  vykdo nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos parengiamąjį darbą, siekiant efektyvesnio nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso, atlieka teisės pažeidėjo rizikos veiksnių ir teisės pažeidėjo keliamos rizikos įvertinimą pagal OASys metodiką;

5.6.  rengia, nuteistųjų, socialinio tyrimo išvadas bei esant būtinumui rašo jų charakteristikas: dėl malonės, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja tesės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

5.7.  dalyvauja Drausmės komisijos ir Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos posėdžiuose;

5.8.  domisi nuteistųjų darbu ir mokymusi, lanko juos darbo ar mokymosi vietose;

5.9.  teikia pataisos namų administracijai siūlymus dėl paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo nuteistiesiems, įstatymų nustatyta tvarka įformina tam reikalingus dokumentus bei supažindina nuteistuosius apie skirtą paskatinimą ar drausminę nuobaudą;

5.10.   įveda būrio nuteistųjų statistinius-analitinius duomenis į informacinę sistemą „PRISONIS“;

5.11.   teikia pataisos namų administracijai siūlymus dėl piniginės išmokos ir materialinės pašalpos skyrimo nuteistiesiems;

5.12.   rengia ir teikia skyriaus viršininkui pažymas apie atliktą darbą su būrio nuteistaisiais, nustatytos formos statistinę dokumentaciją bei pasiūlymus į skyriaus darbo planus;

5.13.   esant būtinumui organizuoja būrio nuteistųjų susirinkimus, susitikimus, klausimų ir atsakymų valandėles;

5.14.   nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų, laikomų pataisos namuose, raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, susijusius su skyriaus kompetenciją;

5.15.   bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16.   bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis dokumentų nuteistiesiems išdavimo ir grąžinimo klausimais, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir efektyvų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.17.   dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.18.   atstovauja įstaigos interesus valstybinėse institucijoje ir visuomeninėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.19.   tarnybinio būtinumo atveju atskiru direktoriaus pavedimu laikinai eina ir kitas jo kvalifikaciją atitinkančias pareigas;

5.20.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir vyriausiojo specialisto pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:20