Ingrida Reva, Genadijus Borovskis, Edvinas Soroko, Jurijus Rubelis, Ernest Aleksandrovič, Kristis Adomavičius, Aurelijus Bivainis, Viktor Stankievič, Gabija Barjeraitė

 

SPECIALLIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

1.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

1.3.  išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

1.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.6. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

1.7. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo tarnybą priskirtame pataisos namų priežiūros ar apsaugos poste ir gerai žino savo tarnybines pareigas;

2.2. nedelsiant informuoja budinčiosios pamainos vyresnįjį ar sargybos viršininką, ar pataisos namų direktoriaus budintį padėjėją apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

2.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

2.6. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas bei nustatyta tvarka vykdo šių asmenų priežiūrą priskirtame objekte;

2.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei  komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša budinčiosios pamainos vyresniajam ar sargybos viršininkui, ar pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui;

2.8. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos įstaigoje laikomų asmenų   dienotvarkės bei nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

2.9. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

2.10. sužinojęs apie įstaigoje laikomų asmenų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša budinčiosios pamainos vyresniajam ar sargybos viršininkui,  ar pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.11. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų (suimtųjų) asmens kratas ar apžiūras bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus (aktus, protokolus ir pan.);

2.13. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.14. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius specialistus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos jaunesniųjų specialistų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.15. pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu keičia budinčiosios pamainos vyresnįjį atostogų, nedarbingumo metu ir kitais atvejais;

2.16. paskyrus kuratoriumi vykdo funkcijas numatytas Jaunesniųjų pareigūnų adaptacijos proceso apraše;

2.17. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.18. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.19. konvojuoja (lydi) nuteistuosius (suimtuosius) neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.20. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.21. vykdo kitas pataisos namų direktoriaus patvirtintas nuolatinio pobūdžio SVS funkcijas bei įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant statutinių įstaigos tikslų.   

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 20 d. 10:10