Aurimas Stankevičius, Vidas Šveikauskas, Tadas Šuliauskas, Artūras Smirnovas, Zbignev Tomaševič, Andrej Milevski, Eugenijus Urbonas, Rimas Gaina, Virginijus Umbražiūnas, Žydrūnas Zinkevičius, Darjuš Gaidukevič

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją bei tarnybos Lietuvos valstybei stažą nemažesnį kaip 10 metų;

1.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

1.5. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Vilniaus pataisos namų  keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo tarnybą priskirtame pataisos namų priežiūros ar apsaugos poste ir gerai žino savo tarnybines pareigas;

2.2. nedelsiant informuoja budinčiosios pamainos vyresnįjį ar pataisos namų direktoriaus budintį padėjėją apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

2.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

2.6. žino nuteistuosius (taip pat ir jų miegamas vietas) linkusius pabėgti ar užpulti ir nuteistuosius, kurie yra priskirti padidintos rizikos grupei, tinkamai vykdo jų priežiūrą;

2.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei  komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša budinčiosios pamainos vyresniajam ar pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui;

2.8. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos nuteistųjų dienotvarkės bei nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

2.9. pastebėjęs nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

2.10. sužinojęs apie nuteistųjų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša budinčiosios pamainos vyresniajam ar pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.11. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų asmens kratas ar apžiūras bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus (aktus, protokolus ir pan.);

2.13. nustato nuteistųjų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.14. vykdo funkcijas susijusias su nuteistųjų dinamine apsauga ir priežiūra;

2.15. supažindina naujai priimtus dirbti prižiūrėtojus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos prižiūrėtojų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.16. keičia budinčiosios pamainos vyresnįjį atostogų, nedarbingumo metu ir kitais atvejais;

2.17. paskyrus kuratoriumi vykdo funkcijas numatytas Jaunesniųjų pareigūnų adaptacijos proceso apraše;

2.18. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.19. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.20. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.21. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.22. laikosi Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir Priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams nustatytų draudimų;

2.23. vykdo kitas pataisos namų Apsaugos ir Priežiūros postų planuose numatytas funkcijas bei su APS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 
Informacija atnaujinta 2017 m. rugsėjo 21 d. 15:18