Aleksandras Matvejevas

 

SPECIALLIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties bausmių vykdymo ar vidaus tarnybos sistemoje;

1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

1.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

4.8. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. nesant pataisos namuose direktoriaus, jo pavaduotojų bei SVS viršininko vadovauja pareigūnams, siekiant užtikrinti tinkamą pataisos namų apsaugą ir įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą;

2.2. rengia Vilniaus pataisos namų priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos darbo grafiką ketvirčiui;

2.3. priima sprendimus dėl nuteistųjų (suimtųjų) laikino izoliavimo, kol nėra pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno;

2.4. esant tarnybiniam būtinumui, duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams įstaigoje laikomų asmenų atžvilgiu panaudoti psichinę ir (ar) fizinę prievartą bei specialiąsias priemones;

2.5. nesant atsakingo SVS pareigūno, dalyvauja pareigūnams perduodant ir priimant priežiūros postus pataisos namų uždarojoje zonoje;

2.6. užtikrina, kad asmenys, neturintys nustatyto pavyzdžio leidimų, nepatektų į pataisos namų teritoriją;

2.7. organizuoja į pataisos namus įeinančių ir iš jų išeinančių asmenų (išskyrus teisės aktuose numatytus asmenis) daiktų patikrinimų ir šių asmenų apžiūrų atlikimą;

2.8. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius ar kitus ypatingus įvykius teisės aktų nustatyta tvarka bei laiku praneša pataisos namų vadovybei ir kitiems pareigūnams;

2.9. vadovauja pareigūnų budinčiajai pamainai, kontroliuoja budinčiosios pamainos pareigūnų veiksmus bei duoda jiems konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti;

2.10. nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už dinaminę nuteistųjų priežiūrą, vadovauja dinaminės priežiūros specialistams;

2.11. supažindina budinčiosios pamainos pareigūnus su jų tarnybinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais bei reikalauja, kad minėti pareigūnai juos gerai žinotų;

2.12. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės laikymąsi, laiku organizuoja sutartinių garsinių signalų ir komandų perdavimą įstaigoje laikomiems asmenims;

2.13. tvarko SVS dokumentaciją;

2.14. organizuoja nuteistųjų (suimtųjų) neplaninį konvojavimą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę bei kitas viešąsias (valstybines) įstaigas;

2.15. organizuoja įstaigoje laikomų asmenų išvedimą į darbą bei, pasibaigus darbo laikui, jų grąžinimą į gyvenamąją zoną;

2.16. organizuoja kratų bei apžiūrų, numatytų Priežiūros paros žiniaraštyje, atlikimą;

2.17. vadovauja nustatant ir sulaikant nuteistuosius (suimtuosius) pažeidusius nustatytus režimo reikalavimus bei nustatyta tvarka fiksuoja jų padarytus režimo reikalavimų pažeidimus;

2.18. vadovauja nustatant įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.19. priima į pataisos namus atvykusius nuteistuosius (suimtuosius);

2.20. nagrinėja skubiai spręstinus nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, skundus ir pareiškimus;

2.21. nustato priežastis, dėl kurių darbuotojai yra pataisos namų teritorijoje pasibaigus jų darbo laikui ir apie tai praneša SVS viršininkui;

2.22. periodiškai tikrina pataisos namų administracines, drausmės grupės ir kamerų tipo patalpas;

2.23. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

2.24. užtikrina tvarką pataisos namuose masinių renginių (koncertų, susirinkimų, maitinimo ir kt.) metu;

2.25. užtikrina transporto priemonių bei įstaigoje besilankančių asmenų palydą pataisos namų teritorijoje;

2.26. dalyvauja perkeliant nuteistuosius į kamerų tipo patalpas ir drausmės grupę bei paleidžiant juos iš šių patalpų;

2.27. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

2.28. tikrina apsaugos ir priežiūros postus (dieną – ne rečiau kaip vieną kartą, nakties metu – ne rečiau kaip du kartus). Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiuose;

2.29. organizuoja pastebėtų apsaugos, ryšio, vaizdo stebėjimo sistemų ir inžinerinių - techninių priemonių gedimų šalinimą;

2.30. baigus budėjimą apie pataisos namų kriminogeninę būklę bei budėjimo metu paimtus daiktus, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, ar kitus ypatingus įvykius praneša įstaigos vadovybei bei Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos atsakingiems pareigūnams;

2.31. keičiantis pareigūnų budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo pranešimą apie tarnybą bei atsižvelgęs į pranešimo turinį paskirsto konkrečias užduotis budinčiosios pamainos pareigūnams;

2.32. esant tarnybiniam būtinumui, informavęs pataisos namų vadovybę bei SVS viršininką, perskirsto apsaugos ir priežiūros pareigūnus postuose arba nušalina juos nuo tarnybos. Padarytus pakeitimus įrašo Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiuose;

2.33. užtikrina tinkamą pataisos namų direktoriaus įsakymu priskirtų aptarnaujamų objektų būklę;

2.34. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus nurodymu, iškviečia į įstaigą laisvus nuo tarnybos pareigūnus. Ne tarnybos metu gavęs direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymą, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.35. budėjimo metu sutikrina ginklinėje saugomų ginklų ir šaudmenų kiekį su įrašais Ginkluotės išdavimo ir priėmimo žurnale. Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų žiniaraštyje;

2.36. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.37. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.38. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant statutinių įstaigos tikslų.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 27 d. 07:46