Ana Vanagel

 

SPECIALLIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

1.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

1.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

1.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.7. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

1.8. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

1.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Konfidencialiai“.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. nedelsiant informuoja pataisos namų budintį padėjėją ir SVS viršininką (jo pavaduotoją) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.3. atlieka netikėtas įeinančių į įstaigą (išeinančių iš jos) asmenų apžiūras ir jų daiktų patikrinimus;

2.4. atlieka tikslinius įvažiuojančio į įstaigos teritoriją (išvažiuojančio iš jos) transporto priemonių, įvežamo (išvežamo) krovinio patikrinimus;

2.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

2.6. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

2.7. siūlo SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui konkrečias įstaigoje laikomų asmenų priežiūros ir pataisos namų apsaugos organizavimo priemones;

2.8. tikrina nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamąsias, darbo ir kitas patalpas, pastebėjęs trūkumus teikia pasiūlymus SVS viršininkui arba SVS viršininko pavaduotojui, kaip juos pašalinti;

2.9. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų (suimtųjų), jų gyvenamųjų, darbo ir kitų patalpų kratas bei apžiūras;

2.10. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

2.11. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus;

2.12. tvarko SVS dokumentaciją;

2.13. rengia su SVS veikla susijusių pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus;

2.14. atlieka tarnybinius patikrinimus;

2.15. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

2.16. informuoja SVS viršininką arba SVS viršininko pavaduotoją apie pataisos namų apsaugos, įstaigos ginkluotės ir specialiųjų priemonių būklės trūkumus, siūlo konkrečius sprendimus dėl šių trūkumų pašalinimo;

2.17. tvarko įstaigos ginkluotės, šaudmenų ir specialiųjų priemonių apskaitą;

2.18. pataisos namų vadovybės pavedimu užtikrina saugų įsigyjamų ar perduodamų (gabenamų) ginklų ir specialiųjų priemonių transportavimą;

2.19. organizuoja įstaigos pareigūnų šaudymo kontrolinių normatyvų bei fizinio pasirengimo įskaitų laikymą;

2.20. atlieka tikslinius pataisos namų konvojaus pareigūnų tarnybos patikrinimus;

2.21. lydi (konvojuoja) nuteistuosius (suimtuosius) trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

2.22. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.23. esant tarnybiniam būtinumui, keičia sargybos viršininką;

2.24. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.25. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.26. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2.27. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant statutinių įstaigos tikslų.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 26 d. 16:28