Natalja Karoblienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nedelsiant informuoja pataisos namų budintį padėjėją ir SVS viršininką (jo pavaduotoją) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą;

5.3. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti;

5.5. siūlo SVS viršininkui konkrečias įstaigoje laikomų asmenų priežiūros ir pataisos namų apsaugos organizavimo priemones;

5.6. tikrina įstaigoje laikomų asmenų gyvenamąsias, darbo ir kitas patalpas, pastebėjęs trūkumus teikia pasiūlymus SVS viršininkui, kaip juos pašalinti;

5.7. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų, jų gyvenamųjų, darbo ir kitų patalpų kratas bei apžiūras;

5.8. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus;

5.10. tvarko SVS dokumentaciją bei ruošia skyriaus darbo ataskaitas;

5.11. atlieka tarnybinius patikrinimus;

5.12. rengia su SVS veikla susijusių pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus;

5.13. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

5.14. planuoja ir organizuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbą, kontroliuoja šių pareigūnų veiksmus bei skiria jiems konkrečias užduotis;

5.15. rengia dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbo grafikus;

5.16. koordinuoja dinaminės priežiūros pareigūnų bendradarbiavimą su kitais pataisos namų struktūriniais padaliniais;

5.17. atlieka dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų tarnybos tikslinius patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja SVS viršininką ar įstaigos direktoriaus pavaduotoją;

5.18. aprūpina dinaminę priežiūrą vykdančius pareigūnus tarnybine dokumentacija bei kitomis priemonėmis;

5.19. bendradarbiaudamas su Sveikatos priežiūros, Resocializacijos ir Kriminalinės žvalgybos skyrių darbuotojais rengia priemonių planus bei užduotis dinaminės priežiūros pareigūnams, vykdant įstaigoje laikomų asmenų psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją;

5.20. informuoja SVS viršininką ir jo pavaduotoją apie dinaminės priežiūros eigą ir rezultatus, įgyvendintas bei planuojamas užduotis, teikia pasiūlymus dėl įstaigoje laikomų asmenų dinaminės priežiūros proceso tobulinimo;

5.21. kaupia, analizuoja ir apibendrina dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų informaciją apie įvykius, asmenis ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos įstaigoje laikomų asmenų pataisos procesui, įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui;

5.22. perduoda atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą informaciją;

5.23. dalyvauja priimant į pataisos namus naujai atvykusius nuteistuosius (suimtuosius), jiems būnant karantino patalpose dirba su jais individualų - aiškinamąjį darbą, kurio metu supažindina su įstaigoje nustatytais režimo reikalavimais;

5.24. kartu su Resocializacijos skyriaus pareigūnais organizuoja įstaigoje laikomiems asmenims pozityvaus socialinio užimtumo renginius;

5.25. esant būtinumui atlieka pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo ar sargybos viršininko funkcijas;

5.26. lydi (konvojuoja) nuteistuosius (suimtuosius) trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

5.27. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.28. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.29. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.30. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 20 d. 09:51