Aidas Blažys

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai".

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nedelsiant informuoja SVS viršininką (direktoriaus pavaduotoją) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.2. organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla, rinkimą, apibendrinimą ir pasiūlymų dėl veiklos efektyvumo gerinimo pateikimą skyriaus viršininkui;

5.3. supažindina SVS pareigūnus su naujai priimtais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei šių teisės aktų pakeitimais;

5.4. kontroliuoja skyriaus pareigūnų atliekamus gyvenamosios, gamybinės ir drausminės zonų teritorijų, požeminių komunikacijų, apsaugos ir priežiūros inžinierinių techninių įrenginių patikrinimus;

5.5. instruktuoja budinčiosios pamainos pareigūnus;

5.6. kontroliuoja įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos įstaigą (-os) asmenų apžiūras ir daiktų patikrinimus, užkardant draudžiamų įsinešti ir neleidžiamų turėti daiktų patekimą į pataisos namus;

5.7. atlieka tarnybinius tyrimus, susijusius su pataisos namų apsaugos bei juose laikomų asmenų priežiūros ir įskaitos organizavimu;

5.8. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų;

5.9. teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl šiuolaikinių inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių diegimo pataisos namuose;

5.10. ypatingų įvykių metu konvojuoja įstaigoje laikomus asmenis, prireikus organizuoja bausmę atliekančių asmenų neteisėtų veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių įstaigos vidaus tvarką, užkardymą;

5.11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų prašymus, pareiškimus ir skundus;

5.13. tvarko SVS dokumentaciją bei ruošia skyriaus darbo ataskaitas;

5.14. atlieka budinčiųjų pamainų pareigūnų tarnybos tikslinius patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja SVS viršininką ar įstaigos direktoriaus pavaduotoją;

5.15. aprūpina budinčiųjų pamainų pareigūnus tarnybine dokumentacija bei kitomis priemonėmis;

5.16. atlieka tikslinius pataisos namų konvojaus pareigūnų tarnybos patikrinimus;

5.17. lydi (konvojuoja) nuteistuosius trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

5.18. supažindina asmenis, norinčius dirbti SVS, su įstaigoje laikomų asmenų apsaugos ir priežiūros ypatumais bei skyriaus veikla;

5.19. teikia praktinę bei metodinę pagalbą, praktiką pataisos namuose atliekantiems, aukštųjų mokyklų studentams bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro kursantams;

5.20. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.21. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.22. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 22 d. 13:06