Darius Čekavičius

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jamprilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties bausmių vykdymo ar vidaus tarnybos sistemoje;

1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

1.4. šmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti informaciją;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

4.9. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimai ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą; atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

2.2. vertina skyriaus pareigūnų (darbuotojų) tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo;

2.3. organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla, rinkimą, apibendrinimą ir pasiūlymų dėl veiklos efektyvumo gerinimo pateikimą įstaigos vadovybei;

2.4. atlieka budinčiųjų pamainų netikėtus patikrinimus, užtikrindamas galimų skyriaus pareigūnų (darbuotojų) pažeidimų išaiškinimą ir užkardymą;

2.5. teikia metodinę bei praktinę pagalbą skyriaus pareigūnams (darbuotojams) apsaugos, priežiūros ir įskaitos darbo organizavimo klausimais;

2.6. vizuoja skyriaus pareigūnų darbo (budėjimo) grafikus;

2.7. rengia bendrųjų kratų gyvenamojoje, gamybinėje ir drausminėje zonose planus bei kontroliuoja šių kratų atlikimą;

2.8. organizuoja gyvenamosios, gamybinės ir drausminės zonų teritorijų, požeminių komunikacijų, apsaugos ir priežiūros inžinierinių techninių įrenginių patikrinimus;

2.9. instruktuoja budinčiosios pamainos pareigūnus, tikrina jų pareigų vykdymą budėjimo metu;

2.10. organizuoja įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos įstaigą (-os) asmenų apžiūras ir daiktų patikrinimus, užkardant draudžiamų įsinešti ir neleidžiamų turėti daiktų patekimą į pataisos namus;

2.11. kontroliuoja ginkluotės įsigijimą, apskaitą, saugojimą, jos techninę būklę, išdavimą ir naudojimą pataisos namuose;

2.12. organizuoja įstaigos pareigūnų (darbuotojų) pasitarimus skyriaus veiklos ir kitais aktualiais klausimais;

2.13. įstaigos direktoriui pavedus, atlieka tarnybinius patikrinimus, susijusius su pataisos namų apsaugos bei juose laikomų asmenų priežiūros ir įskaitos organizavimu;

2.14. organizuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų;

2.15. organizuoja skyriaus pareigūnų taktikos pratybas, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą reaguoti į ypatingus įvykius;

2.16.teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl šiuolaikinių inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių diegimo pataisos namuose;

2.17. ypatingų įvykių metu konvojuoja įstaigoje laikomus asmenis, prireikus organizuoja šių asmenų neteisėtų veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių įstaigos vidaus tvarką, užkardymą;

2.18. koordinuoja šaudymo pratybas bei šaudymo kontrolinių normatyvų laikymą pataisos namų pareigūnams;

2.19. teikia siūlymus įstaigos vadovybei dėl pataisos namų teritorijos apsaugos organizavimo ir leidimų režimo užtikrinimo, taip pat dėl apsaugos techninių priemonių diegimo ar modernizavimo;

2.20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

2.21. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymų į įstaigoje laikomų asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus rengimą ir pagal kompetenciją pats juos rengia;

2.22. vykdo kitus pataisos namų vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 20 d. 10:30