Raminta Budrevičiūtė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

3.3.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.4.  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.6.  gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.  nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų, teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

4.2.  nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

4.3.  užtikrina sklandų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos bei Pusiaukelės namų komisijos darbą;

4.4.  rengia medžiagą komisijų posėdžiams, protokoluoja komisijos narių balsavimo rezultatus, kaupia ir tvarko komisijos dokumentus, rengia komisijos nutarimų ir atsiliepimų projektus, teikia informaciją komisijos nariams ir pataisos įstaigai apie posėdžius ir jų darbotvarkes;

4.5.  siekdamas efektyviau organizuoti statistinių duomenų apie komisijų veiklą, kaupia analizuoja bei nustatyta tvarka rengia ir teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nustatytos formos ataskaitas apie lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos bei perkėlimo į Pusiaukelės namus eigą;

4.6.  teikia metodinę bei praktinę pagalbą nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, lygtinio paleidimo ir perkėlimo į Pusiaukelės namus klausimais;

4.7.  teikia skyriaus viršininkui siūlymus lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.8.  dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.9.       rengia, tvarko, apskaito, saugoja skyriaus bylas ir dokumentaciją, susijusią su lygtiniu paleidimu ir nuteistųjų svarstymu dėl perkėlimo į Pusiaukelės namus;

4.10.   bendradarbiauja su kitų skyrių ir tarnybų darbuotojais nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus klausimais;

4.11.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir vyriausiojo specialisto pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:50