Renatas Stulgis

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnį kaip 2 metų praktinio darbo stažą bausmių vykdymo sistemoje ar vidaus tarnybos sistemoje;

4.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių  įstaigų,  resocializaciją;

4.4.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.5.  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.7.  atitikti reikalavimus nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8.  atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.9.  atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.  planuoja ir organizuoja skyriaus darbą bei atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.2.  atsiskaito direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių, už pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.3.atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių, siūlymus nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

5.4.  dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuoti uždaviniai;

5.5.  dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, skyriui priskirtais veiklos klausimais;

5.6.  kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtų ataskaitų rengimą, užtikrina savalaikį jų pateikimą;

5.7.  teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimų ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

5.8.  aptaria pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius, surašo pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo išvadą;

5.9.  supažindina  skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais;

5.10.   teikia socialinę pagalbą nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, lanko nuteistuosius, esančius karantine, kamerų tipo patalpose, baudos izoliatoriuje bei dalyvauja, nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose priėmimuose asmeniniais klausimais, užtikrindamas operatyvų nuteistųjų problemų sprendimą;

5.11.   bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo  bausmę pataisos namuose, socialinės reabilitacijos klausimais, tiria nuteistųjų tarpusavio santykius, bei aiškinasi vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo priežastis;

5.12.   pagal savo kompetenciją atstovauja įstaigos interesus valstybinėse institucijoje ir visuomeninėse organizacijose;

5.13.   nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų laikomų pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų,  teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

5.14.   nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

vykdo kitus su pataisos namų ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  vadovybės pavedimus, siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:17