Sigitas Veida

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą techninių mokslų srities išsilavinimą;

3.2. turėti darbo patirties energetinių ir šiluminių tinklų organizavimo srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, taip pat valstybinių įstaigų administravimą, statybos ir remonto darbus;

3.4. turėti galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atrenka nuteistuosius, galinčius dirbti elektrikais ir santechnikais;

4.2. aprūpina dirbančius nuteistuosius apsauginėmis priemonėmis ir spec. rūbais pagal nustatytas normas;

4.3. organizuoja pataisos namų elektros tinklų eksploataciją ir vykdo jų kasdieninę priežiūrą;

4.4. planuoja ir vykdo elektros tinklų ir elektros įrenginių eksploatacijos priežiūrą ir elektrosaugos taisyklių laikymąsi;

4.5. atlieka elektros energijos, vandens ir šiluminės energijos sunaudojimo apskaitas, ruošia ir pristato nustatytais terminais elektros energijos, vandens ir šiluminės energijos sunaudojimo ataskaitas;

4.6. organizuoja pataisos namų vandentiekio, kanalizacijos ir šiluminių tinklų eksploataciją ir vykdo jų kasdieninę priežiūrą;

4.7. planuoja ir vykdo vandentiekio, kanalizacijos ir šiluminių tinklų profilaktinius remontus ir aptarnavimą, kasmetinį šiluminių tinklų bandymą spaudimui;

4.8. organizuoja avarinės elektros energijos tiekimo sistemos darbą;

4.9. planuoja elektros energijos, šilumos, vandens bei remontui naudojamų medžiagų taupymo priemones, kontroliuoja jų realizavimą;

4.10. pastoviai kontroliuoja, kad elektros energija būtų naudojama tik pagal būtiniausius poreikius;

4.11. kontroliuoja techninę visų santechninių prietaisų būklę;

4.12. atlieka naujų įrenginių montavimą, paleidimą, derinimą ir perdavimą eksploatacijai;

4.13. įžemina elektrinius įrenginius, organizuoja jų patikrinimus;

4.14. kontroliuoja ir užtikrina, kad visuose padaliniuose būtų laikomasi elektrosaugos taisyklių;

4.15. imasi priemonių šalinti priežastis, sukėlusias ar galinčias sukelti traumas, avarijas ar profesinius susirgimus;

4.16. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų, reikalingų energetinio ūkio, įrenginių priežiūrai, remontui, saugiai įrengimų eksploatacijai bei kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.17. vykdo oro vėdinimo sistemų priežiūrą, remontą, tikrina jų efektyvumą;

4.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 11:05