Kęstutis Eičas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą bausmių vykdymo sistemoje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį materialinio aprūpinimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešuosius pirkimus, statinių statybą, priešgaisrinę, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe;

4.4. gebėti organizuoti skyriaus veiklą ir kontroliuoti skyriaus darbuotojų vykdomus pavedimus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja skyriaus darbą;

5.2. kontroliuoja supaprastintus viešuosius pirkimus ir mažos vertės pirkimus;

5.3. kontroliuoja pirkimo sutarčių projektų rengimą;

5.4. užtikrina pataisos namų statinių techninę priežiūrą, eksploataciją ir remontą;

5.5. užtikrina įstaigai reikalingų prekių įsigijimą, paslaugų ir darbų vykdymą;

5.6. užtikrina pataisos namų teritorijoje ir pastatuose įrengtų inžinerinių tinklų bei įrengimų funkcionavimą ir remontą;

5.7. užtikrina tinkamą lėšų, technikos ir energetinių resursų panaudojimą;

5.8. užtikrina tinkamą parduotuvės darbą;

5.9. nagrinėja nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl jų komunalinio, buitinio aptarnavimo bei materialinio aprūpinimo;

5.10. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl pataisos namų pagrindinių priemonių pusmečio plano bei rengia skyriaus darbo planus, taip pat kontroliuoja ataskaitų apie jų vykdymą parengimą, analizuoja skyriaus darbo trūkumus, numato priemones jiems šalinti;

5.11. kontroliuoja sandėlių ūkio ir autoūkio veiklą;

5.12. kontroliuoja inžinerinių apsaugos sistemų eksploataciją bei remontą ir atsiradus ekstremalioms situacijoms, nutraukia pavojingų įrenginių darbą;

5.13. dalyvauja pagal kompetenciją darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuoti uždaviniai;

5.14. laiduoja skyriaus darbuotojų ir ūkio brigadoje dirbančių nuteistųjų priešgaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atliekamų instruktažų kokybės kontrolę;

5.15. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo arba tarnybinių nuobaudų skyrimo;

5.16. rengia bei koreguoja skyriaus nuostatus bei pareigybių aprašymus;

5.17. supažindina vadovaujamo padalinio darbuotojus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

5.18. teikia pasiūlymus planuojant pataisos namų veiklą bei rengiant įstaigos metinius darbo planus;

5.19. organizuoja ir kontroliuoja pataisos namų pastatų, energetinio ūkio, transporto bei mechaninių priemonių sezonines apžiūras ir paruošimą darbui;

5.20. kontroliuoja pataisos namų buhalterinę apskaitą bei koordinuoja materialinių, finansinių ir darbo resursų panaudojimo kontrolę;

5.21. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 12 d. 15:33