Ana Ignatenko

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko nuteistųjų asmeninių pinigų sąskaitas;

4.2. išskaičiuoja lėšas iš nuteistųjų už naudojamų buitinių prietaisų sunaudotą elektros energiją;

4.3. nuteistųjų prašymuose dėl piniginės išmokos skyrimo nurodo pinigų sumą, esančią nuteistųjų asmeninėse sąskaitose ir einamojo mėnesio išlaidas;

4.4. nuteistųjų prašymuose dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo nurodo pinigų sumą, esančią nuteistųjų asmeninėse sąskaitose ir einamojo mėnesio išlaidas;

4.5. pildo nuteistųjų asmeninių pinigų apskaitos korteles – įrašo darbo užmokesčio, gautų perlaidų, per banką ir kasą pervestas sumas, pinigines išmokas, pašalpas;

4.6. ruošia žiniaraščius į parduotuvę;

4.7. sutikrina nuteistųjų įsigytų prekių sumas su parduotuvės pateikta atskaita;

4.8. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius, kontroliuoja šių dokumentų teisėtumą;

4.9. laiku ir teisingai ruošia buhalterinius dokumentus, išleidžiant nuteistuosius į laisvę;

4.10. rengia pažymas apie nuteistųjų pajamas ir išlaidas;

4.11. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo teisingumą;

4.12. vadovaudamasis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į Vilniaus pataisos namų archyvą;

4.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.14. tvarko ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą;

4.15. tvarko ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimą ir nurašymą (perdavimą, pardavimą, nuvertėjimą, nurašymą) buhalterinės apskaitos registruose;

4.16. sudaro ilgalaikio turto, atsargų ir nebalansinių sąskaitų apskaitos registrus ir atsako už jų teisingumą;

4.17. parengia ilgalaikio turto ir atsargų judėjimo ataskaitas, atlieka ilgalaikio turto bei atsargų judėjimo kontrolę;

4.18. sudaro ir teikia Skyriaus vedėjui finansinių ataskaitų rinkiniams ir jų aiškinamiesiems raštams skirtas ataskaitas apie ilgalaikį turtą ir atsargas, apskaitomas balansinėse ir nebalansinėse sąskaitose;

4.19. dalyvauja metinėje inventorizacijoje, rengia metinės inventorizacijos dokumentus, juos pateikia komisijos nariams;

4.20. tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą buhalterinėje programoje LABBIS, kontroliuoja atsiskaitymų terminus bei vykdo tarpusavio atsiskaitymų suderinimą;

4.21. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ketvirtines ir metines statistines ataskaitas apie valdomą turtą;

4.22. ūkines operacijas ar ūkinius įvykius registruoja buhalterinės apskaitos programoje LABBIS pagal juos pagrindžiančius apskaitos dokumentus;

4.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 14 d. 08:30