Jelena Silina

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja nuteistųjų darbo užmokestį;

4.2. iš nuteistųjų priskaičiuoto darbo užmokesčio atlieka privalomus atskaitymus į nuteistųjų paramos fondą;

4.3. nustatytais terminais rengia dokumentus atsiskaitymams su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

4.4. tvarko ir atlieka atskaitymus ir pervedimus pagal vykdomuosius dokumentus;

4.5. rengia mokėjimo dokumentus iš nuteistųjų paramos fondo lėšų;

4.6. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius, kontroliuoja šių dokumentų teisėtumą;

4.7. laiku ir teisingai ruošia buhalterinius dokumentus, išleidžiant nuteistuosius į laisvę;

4.8. pagal pateikiamus nuteistųjų parduotuvės prekybos aktus atsiskaito su nuteistųjų parduotuvę aptarnaujančia įmone;

4.9. rengia pažymas nuteistiesiems apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais;

4.10. dalyvauja piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio turto ir atsargų patikrinimuose ir inventorizacijose;

4.11. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo teisingumą;

4.12. vadovaudamasis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į Vilniaus pataisos namų archyvą;

4.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 14 d. 08:32