Halina Ustinovič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m. socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio bei kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, apskaitą;

4.2. Vilniaus pataisos namų direktoriaus nustatytais terminais ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, nedarbingumo pašalpas bei kitas išmokas;

4.3. vadovaudamasis valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašu, teisės aktais ar kitais nustatytais reikalavimais garantuoja tikslų ir tinkamą pataisos namų personalo Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų, gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimą;

4.4. tvarko atsiskaitymus pagal vykdomuosius dokumentus;

4.5. rengia pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais, Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

4.6. sudaro ir teikia deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, užtikrinant tarpusavio atsiskaitymų teisingumą;

4.7. sudaro ir teikia pranešimus bei ataskaitas Valstybinio socialinio fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams, užtikrinant tarpusavio atsiskaitymų teisingumą;

4.8. sudaro ir teikia su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

4.9. sudaro Vilniaus pataisos namų programų sąmatos vykdymo formas, susijusias su darbo užmokesčiu, formas;

4.10. kas ketvirtį sudaro duomenis apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį ir teisės aktų nustatytais terminais teikia juos atsakingam darbuotojui už duomenų patalpinimą į Vilniaus pataisos namų svetainę;

4.11. tvarko komandiruočių išlaidų apskaitą, įveda duomenis į buhalterinės apskaitos programą LABBIS;

4.12. sudaro Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.13. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo teisingumą;

4.14. atlieka kasos (depozitinių lėšų) operacijas. Priima pagal pajamų orderius pinigus, juos įneša ir išima iš Vilniaus pataisos namų sąskaitos banke;

4.15. išmoka piniginės lėšas nuteistiesiems paleidžiamiems iš pataisos namų;

4.16. saugo ir apskaito iš nuteistųjų asmenų priimtą turtą (vertingi daiktai, banko kortelės, dirbiniai iš spalvoto metalo);

4.17. vadovaudamasis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į Vilniaus pataisos namų archyvą;

4.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

4.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimai tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 14 d. 08:53