Lilija Balcevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypčių išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS                 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. veda pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja tarnybos tikslais keleiviniu arba asmeniniu transportu, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą, rengia įsakymų dėl kelionės išlaidų kompensavimo pareigūnams projektus;

4.2. rengia tarpinį VSAFAS finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia Kalėjimų departamento prie LR TM nustatytais terminais;

4.3. vykdo valstybės biudžeto kasinių išlaidų apskaitą pagal programą, jos priemones, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius bei finansavimo šaltinius;

4.4. teikia Skyriaus vedėjui savalaikius pasiūlymus dėl išlaidų sąmatos straipsnių pakeitimo;

4.5. vykdo kelionės bilietų pirkimą nuteistiesiems paleidžiamiems į laisvę;

4.6. rengia biudžeto išlaidų sąmatų projektus pagal programą, jos priemones, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius bei finansavimo šaltinius ir teikia Kalėjimų departamentui prie LT TM nustatytais terminais;

4.7. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų apskaitos kontrolę pagal vykdomas funkcijas;

4.8. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl atliekamo darbo tobulinimo;

4.9. vadovaudamasis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

4.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

4.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 23 d. 13:42