Daiva Rimkuvienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (socialinių mokslų srities teisės krypties studijų išsilavinimą);

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo ir kardomojo kalinimo įstaigų veiklą, išmanyti viešąjį administravimą ir raštvedybos taisykles;

3.3. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 tvarko kiekybinę ir personalinę nuteistųjų ir suimtųjų įskaitą, veikiančią ir archyvinę kartotekas;

4.2. teikia duomenis Informatikos ir ryšių departamentui, kuris tvarko Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą ir Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinį registrą;

4.3. vykdo atvykusių nuteistųjų ir suimtųjų priėmimą ir paleidimą iš įstaigos. Tikrina naujai atvykusių ir paleidžiamų asmenų tapatybę, priėmimo į įstaigą teisėtumą;

4.4. įformina nuteistojo asmens įskaitos kortelę, duomenis įveda į informacinę sistemą KADIS ( toliau – Informacinė sistema);

4.5. rengia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašus apie fizinį asmenį (jeigu tokių duomenų nėra naujai atvykusio nuteistojo asmens byloje ir tikslinant ankstesnių teistumų skaičių);

4.6. rengia pranešimus apie nuteistojo atvykimą teismui, prokuratūrai ir artimiesiems;

4.7. rengia pranešimus apie nuteistojo paleidimą teismui, prokuratūrai ir policijos įstaigoms;

4.8. pildo nuteistųjų laisvės atėmimu kaitos ir jų asmens bylų apskaitos žurnalą, duomenis apie nuteistųjų kaitą įveda į informacinę sistemą;

4.9. pildo nuteistųjų pasimatymų, perdavimų ir gautų siuntinių apskaitos korteles bei individualaus darbo su nuteistuoju knygelę. Užpildytus dokumentus perduoda Socialinės reabilitacijos skyriui;

4.10. asmens bylose esančius vykdomuosius raštus ir daiktus, kurie nėra saugomi asmens bylose, perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;

4.11. rengia paklausimus dėl procesinių dokumentų kopijų pateikimo bei asmens bylų pateikimo iš Probacijos tarnybų;

4.12. pildo Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę gavimo ir persiuntimo apskaitos žurnalą, užtikrina pažymų išsiuntimą su konvojuojamojo asmens byla;

4.13. rengia lydraščius ir išsiunčia į teismą nuteistųjų asmens bylas, kurių atžvilgiu įstaigos Lygtinio paleidimo komisija priėmė nutarimą taikyti lygtinį paleidimą;

4.14 rengia paleidimo pažymėjimus;

4.15. rengia ataskaitas apie nuteistųjų ir suimtųjų skaičių ir kaitą per mėnesį, pusę metų ir metus;

4.16. pažindina nuteistuosius su gautais dokumentais ir asmens bylos dokumentais, pildo Susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylų dokumentais apskaitos žurnalą;

4.17. įformina malonės prašymų dokumentus, pildo malonės prašymų apskaitos žurnalą;

4.18. Informuoja Respublikos Prezidento Kanceliarijos kanclerio biurą apie aplinkybes, kurios gali turėti reikšmę svarstant malonės prašymą (bausmės pakeitimą, nuteistojo paleidimą iš bausmės atlikimo vietos ir kt.);

4.19. Rengia pažymėjimus dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų (Pusiaukelės namų poskyrio), pildo trumpalaikių išvykų apskaitos žurnalą;

4.20. tvarko veikiančias bei archyvines asmens bylas (Pusiaukelės namų);

4.21. teikia skyriaus patarėjui pasiūlymus dėl darbo tobulinimo;

4.22. vykdo kitus su įstaigos (įstaigos struktūrinio padalinio) funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami tikslai;

4.23. kito vyresniojo specialisto ligos, atostogų, komandiruočių metu atlieka jo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Esant darbuotojo sutikimui, jam gali būti pavesta vykdyti skyriaus patarėjo funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 15:35