Rita Balzarienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą );

4.2. turėti ne mažesnę, kaip 3 metų teisinio darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo ir kardomojo kalinimo įstaigų veiklą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

4.4. gebėti planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, išmanyti žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. gebėti analitiškai ir kūrybiškai spręsti probleminius klausimus;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, vykdant procesinius sprendimus, susijusius su terminuotos laisvės atėmimo, arešto bausmių bei kardomosios priemonės - suėmimo vykdymu;

5.2. tikrina įskaitos dokumentų įforminimą priimant, perkeliant nuteistuosius į kitas pataisos įstaigas bei juos paleidžiant. Tikrina terminų skaičiavimą (kardomojo kalinimo priemonės – suėmimo, terminuotos laisvės atėmimo bausmės, arešto bausmės, lygtinio paleidimo);

5.3. tikrina informaciją įvestą į informacinės sistemos KADIS duomenų bazę;

5.4. rengia paklausimus teismams ir prokuratūrai dėl neaiškumų kylančių vykdant nuosprendžius (nutartis) bei teikimus dėl bausmių, paskirtų pagal kelis neįvykdytus nuosprendžius subendrinimo ir arešto bausmės, atliekamos poilsio dienomis pakeitimo į įprastinę tvarka atliekamą arešto bausmę;

5.5. rengia atsakymų projektus į prokuratūros, teismų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, kitų valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų, nuteistųjų bei piliečių prašymus pagal kompetenciją;

5.6. praneša Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos tarnybai apie nuteistų užsienio piliečių atvykimą, o likus 3 mėnesiams iki jų paleidimo atlikus bausmę (ar kitais įstatymuose numatytais pagrindais), siunčia teikimą su tinkamai įformintais dokumentais sprendimui dėl užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje priimti;

5.7. praneša nukentėjusiems apie būsimą nuteistųjų paleidimą;

5.8. vizuoja nuteistųjų prašymus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Informuoja Lygtinio paleidimo komisijos pirmininką apie aplinkybes, kuriuos turi reikšmę priimant nutarimą dėl lygtinio paleidimo;

5.9. kartą per metus sutikrina įskaitos kortelių, asmens bylų bei informacinėje sistemoje saugomų duomenų apie nuteistųjų skaičių su įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičiumi;

5.10. teikia nuteistiesiems informaciją pagal kompetenciją;

5.11. įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymus, teikia teisinę, techninę ir metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams ir kitiems įstaigos struktūriniams padaliniams;

5.12. siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus pataisos namų direktoriaus ir jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos organizavimas, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą;

5.13. formuoja metines užduotys pavaldiems darbuotojams, kontroliuoja ir vertina jų veiklą;

5.14. rengia bei keičia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.15. tarpininkauja dėl pavaldžių darbuotojų paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;

5.16. priima sprendimus pagal savo kompetenciją;

5.17. siekiant 1-ojo saugumo valdymo skyriaus tikslų įgyvendinimo, vykdo ir kitus su užimamomis pareigomis susijusius įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį,1-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 25 d. 14:17