Artūras Juodvalkis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. gerai žino bei vykdo savo tarnybines pareigas;

5.2. nedelsiant informuoja pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) bei budinčiosios pamainos pareigūnus apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.6. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas bei nustatyta tvarka vykdo šių nuteistųjų priežiūrą priskirtame objekte;

5.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša SVS vyriausiąjam specialistui (budinčiosios pamainos) ir SVS viršininkui bei patikrinimo rezultatus įrašo priežiūros paros žiniaraštyje;

5.8. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos įstaigoje laikomų asmenų dienotvarkės bei nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

5.9. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.10. sužinojęs apie įstaigoje laikomų asmenų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša SVS vyriausiąjam specialistui (budinčiosios pamainos) ir SVS viršininkui, imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

5.11. dienotvarkėje nustatytomis valandomis atlieka skaičiuotes ir patikrinimus bei dalyvauja kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

5.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų (suimtųjų) asmens kratas ar apžiūras bei užtikrina kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentų (aktų, protokolų ir pan.) surašymą;

5.13. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.14. išduoda priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnams tarnybai skirtas specialiąsias, ryšio ir kitas priemones, o baigus tarnybą, jas priima bei patikrina jų būklę ir skaičių;

5.15. supažindina naujai priimtus dirbti pareigūnus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos pareigūnų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

5.16. tarnybos metu kontroliuoja, kad budinčiosios pamainos pareigūnai nepažeidinėtų tarnybinės uniformos dėvėjimo taisyklių;

5.17. keičiantis priežiūros pareigūnų budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio pamainos vyresniojo pranešimą apie tarnybą priežiūros postuose bei kontroliuoja pareigūnų pasikeitimą postuose;

5.18. žino visų budinčiosios pamainos pareigūnų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, vadovauja jų veiksmams;

5.19. dalyvauja išvedant įstaigoje laikomus asmenis į darbą, tikrina jų tapatybę bei stebi, kad jie būtų išvedami pagal pataisos namų vadovybės patvirtintą darbų paskyrą ir jog gamybinių tarnybų darbuotojai, kurių žinioje jie dirba, asmeniškai juos priimtų ir pasirašytų Išvedimo į darbą kontroliniame žurnale. Pasibaigus darbo pamainai stebi, kad tie patys gamybinių tarnybų darbuotojai perduotų šiuos asmenis pataisos namų priežiūros pareigūnų budinčiajai pamainai;

5.20. tikrina budinčiosios pamainos pareigūnų tarnybą, apie patikrinimo rezultatus praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos). Patikrinimo rezultatus įrašo priežiūros paros žiniaraštyje;

5.21. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.22. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.23. konvojuoja (lydi) nuteistuosius (suimtuosius) neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

5.24. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.25. vykdo kitas pataisos namų direktoriaus patvirtintas nuolatinio pobūdžio SVS funkcijas bei įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 20 d. 09:05