Andrius Asteika

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo vyriausiojo specialisto (budinčiosios pamainos) nurodymus, siekiant užtikrinti tinkamą pataisos namų apsaugą ir įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą;

5.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.3. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.4. pildo Vilniaus pataisos namų priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.5. vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu laikinai izoliuoja nuteistuosius (suimtuosius);

5.6. esant tarnybiniam būtinumui, duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams įstaigoje laikomų asmenų atžvilgiu panaudoti psichinę ir (ar) fizinę prievartą bei specialiąsias priemones;

5.7. nesant atsakingo SVS pareigūno, dalyvauja pareigūnams perduodant ir priimant priežiūros postus pataisos namų uždarojoje zonoje;

5.8. užtikrina, kad asmenys, neturintys nustatyto pavyzdžio leidimų, nepatektų į pataisos namų teritoriją;

5.9. kontroliuoja į pataisos namus įeinančių ir iš jų išeinančių asmenų (išskyrus teisės aktuose numatytus asmenis) daiktų patikrinimų ir šių asmenų apžiūrų atlikimą;

5.10. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius ar kitus ypatingus įvykius teisės aktų nustatyta tvarka bei laiku praneša vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) ir kitiems pareigūnams;

5.11. kontroliuoja budinčiosios pamainos pareigūnų veiksmus bei duoda jiems konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti;

5.12. supažindina budinčiosios pamainos pareigūnus su jų tarnybinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais bei reikalauja, kad minėti pareigūnai juos gerai žinotų;

5.13. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės laikymąsi, laiku organizuoja sutartinių garsinių signalų ir komandų perdavimą įstaigoje laikomiems asmenims;

5.14. tvarko SVS dokumentaciją;

5.15. organizuoja nuteistųjų (suimtųjų) neplaninio konvojavimo į valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas;

5.16. organizuoja įstaigoje laikomų asmenų išvedimą į darbą bei, pasibaigus darbo laikui, jų grąžinimą į gyvenamąją zoną;

5.17. kontroliuoja kratų bei apžiūrų, numatytų Priežiūros paros žiniaraštyje, atlikimą;

5.18. dalyvauja nustatant ir sulaikant nuteistuosius (suimtuosius) pažeidusius nustatytus režimo reikalavimus bei nustatyta tvarka fiksuoja jų padarytus režimo reikalavimų pažeidimus;

5.19. dalyvauja nustatant įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.20. nagrinėja skubiai spręstinus nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, skundus ir pareiškimus;

5.21. periodiškai tikrina pataisos namų administracines, drausmės grupės ir kamerų tipo patalpas;

5.22. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.23. užtikrina tvarką pataisos namuose masinių renginių (koncertų, susirinkimų, maitinimo ir kt.) metu;

5.24. užtikrina transporto priemonių bei įstaigoje besilankančių asmenų palydą pataisos namų teritorijoje;

5.25. dalyvauja perkeliant nuteistuosius į kamerų tipo patalpas ir drausmės grupę bei paleidžiant juos iš šių patalpų;

5.26. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

5.27. vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu tikrina apsaugos ir priežiūros postus. Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiuose;

5.28. apie pastebėtus apsaugos, ryšio, vaizdo stebėjimo sistemų ir inžinerinių - techninių priemonių gedimus nedelsiant praneša vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) ;

5.29. keičiantis pareigūnų budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio specialisto (budinčiajai pamainai) pranešimą apie tarnybą bei atsižvelgęs į pranešimo turinį teikia pasiūlymus vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) dėl konkrečių užduočių budinčiosios pamainos pareigūnams;

5.30. supažindina naujai priimtus dirbti pareigūnus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos pareigūnų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

5.31. užtikrina tinkamą pataisos namų direktoriaus įsakymu priskirtų aptarnaujamų objektų priežiūrą;

5.32. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu, iškviečia į įstaigą laisvus nuo tarnybos pareigūnus. Ne tarnybos metu gavęs vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymą, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.33. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.34. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

5.35. nesant vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai), atlieka jo funkcijas;

5.36. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 20 d. 08:54