Karolina Markutė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir pataisos namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis arba aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis;

5.2. siekdamas užtikrinti savalaikį suimtųjų ir nuteistųjų skundų, prašymų bei pareiškimų išsiuntimą į kitas institucijas ar įstaigos direktoriui, nustatyta tvarka priima ir registruoja jų skundus, prašymus, pareiškimus ir perduoda juos Veiklos organizavimo skyriui išsiuntimui arba juos nagrinėti kompetentingiems pareigūnams;

5.3. nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų, laikomų pataisos namuose, raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, susijusius su skyriaus kompetenciją;

5.4. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis dokumentų nuteistiesiems išdavimo ir grąžinimo klausimais, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir efektyvų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.5. siekdamas atstovauti įstaigai, dalyvauja teismuose nagrinėjant nuteistųjų lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimą švelnesne bausme bei kitose administracinėse bylose;

5.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.7. siekdamas įgyvendinti resocializacijos priemones, priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais savo kompetencijos ribose bei bendradarbiaujant su kitomis įstaigos tarnybomis, sprendžia iškilusias problemas;

5.8. esant būtinumui organizuoja būrio nuteistųjų, suimtųjų susirinkimus, susitikimus, klausimų ir atsakymų valandėles;

5.9. siekiant užtikrinti įstaigoje nustatytų vidaus tvarkų laikymąsi, kontroliuoja ir reikalauja, kad nuteistieji ir suimtieji laikytųsi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimų bei palaikytų tvarką bendro naudojimo ir gyvenamosiose patalpose;

5.10. stebi neformalią būrio nuteistųjų struktūrą bei informuoja skyriaus viršininką, Saugumo valdymo skyriaus bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus apie negatyvius nuteistųjų elgesio pokyčius, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms spręsti;

5.11. siekdamas įvertinti nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo elgesio riziką, teisės aktų nustatyta tvarka, rengia socialinio tyrimo išvadas pagal pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OAsys ir pristato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai ar kitais būtinais atvejais;

5.12. siekdamas efektyvesnio resocializacijos darbo, individualiai kiekvienam nuteistajam sudaro Individualaus darbo su nuteistuoju planą;

5.13. rengia nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja tesės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

5.14. teikia pataisos namų administracijai siūlymus dėl paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo nuteistiesiems ir suimtiesiems, įstatymų nustatyta tvarka įformina tam reikalingus dokumentus bei supažindina nuteistuosius ir suimtuosius apie skirtą paskatinimo priemonę ar drausminę nuobaudą;

5.15. įveda būrio nuteistųjų statistinius-analitinius duomenis į informacinę sistemą „PRISONIS“;

5.16. siekdamas užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą bei socialinių paslaugų teikimą, informuoja suimtuosius ir nuteistuosius apie socialinės paramos formas bei jų suteikimo galimybes;

5.17. siekdamas pagerinti suimtųjų ir nuteistųjų galimybes susipažinti su galiojančiais teisės aktais bei sudaryti galimybes efektyviau ginti savo teises ir sąmoningai vykdyti pareigas, organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų bei nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga procesą;

5.18. siekdamas mažinti suimtųjų ir nuteistųjų socialinę atskirtį bei įtraukti juos į socialiai prasmingą veiklą, organizuoja kultūrinius, sportinius, visuomeninius renginius;

5.19. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

5.20. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą skyriaus pareigūną;

5.21. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 26 d. 11:18