Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti informaciją;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.7. atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.8. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. administruoja skyriaus veiklą, užtikrinant savalaikį nuostatų, pareigybių aprašymų, charakteristikų parengimą, darbo drausmės kontrolę;

5.2. rengia skyriaus ketvirčių darbo planus bei jų vykdymo pažymas;

5.3. rengia skyriaus kompetencijai priskirtas nustatytos formas ataskaitas, užtikrina savalaikį jų pateikimą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių, bei Veiklos organizavimo skyriui;

5.4. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.5. rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, pasirašytinai supažindina skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, darbo reglamentu ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, skyriui priskirtais veiklos klausimais;

5.7. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.8. skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

5.9. įgyvendindamas skyriaus vykdomas socialinės reabilitacijos programas, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų kultūrinį, fizinį bei dorovinį lavinimą;

5.10. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

5.11. organizuoja sporto inventoriaus, stalo žaidimų ir kitų laisvalaikio priemonių suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui didinti įsigijimą;

5.12. koordinuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir jų dalyvavimą mokymuose, užtikrindamas jų kompetencijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

5.13. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

5.14. bendradarbiauja su Vilniaus mokymo centro bei Vilniaus komunaliniu paslaugu mokyklos atstovais, siekiant efektyvaus nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, integravimosi į visuomenę;

5.15. bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos klausimais, tiria nuteistųjų ir suimtųjų tarpusavio santykius, bei aiškinasi vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo priežastis;

5.16. pagal savo kompetenciją atstovauja įstaigos interesus valstybinėse institucijoje ir visuomeninėse organizacijose;

5.17. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

5.18. nesant skyriaus viršininko, laikinai vykdo skyriaus viršininko funkcijas

5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 16 d. 11:01