Ruslan Urliuk

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį atliekant ikiteisminio tyrimo procesinius ar kriminalinės žvalgybos veiksmusvidaus tarnybos sistemos, arba kitų teisėsaugos institucijų padaliniuose;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybą, pataisos pareigūnų veiklą, viešąjį administravimą, ikiteisminį tyrimą, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, bausmių vykdymą ir dokumentų valdymą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti informaciją;

4.6. išmanyti informacijos apie kriminalinės žvalgybos objektus rinkimą;

4.7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.9. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

4.10. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimai ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, nustatytus II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir veiklos teisėtumą, nustato prioritetines veiklos kryptis, paskirsto ir vykdo Vilniaus PN direktoriaus pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; kontroliuoja ir užtikrina veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą; atsako už Skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą; teikia metodinę pagalbą Skyriaus personalui; pagal kompetenciją pasirašo ir tvirtina Skyriaus pareigūnų parengtus dokumentus;

5.2. organizuoja ir vykdo kriminalinę žvalgybą Vilniaus PN bei renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, o taip pat apie asmenis, susijusius su nusikalstamomis veikomis; koordinuoja ir kontroliuoja Skyriuje kriminalinės žvalgybos bylų pradėjimą ir tvarkymą, esant būtinumui atlieka kriminalinės žvalgybos tyrimus;

5.3. užtikrindamas teisėtą ir racionalų Skyriuje kriminalinei žvalgybai finansuoti skirtų lėšų panaudojimą, kontroliuoja kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti skirtų lėšų naudojimą ir prognozuoja jų poreikį ataskaitiniam laikotarpiui;

5.4. pagal kompetenciją užtikrina kriminalinės žvalgybos subjektų saugumą ir įslaptintos informacijos apsaugą; užtikrina naudojamų informacinių sistemų ir registrų naudojimą Skyriuje tik teisės aktų nustatyta tvarka;

5.5. pagal kompetenciją paveda Skyriaus pareigūnams atlikti ikiteisminius tyrimus, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriuje atliekamus ikiteisminius tyrimus, priimtus nutarimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, esant būtinumui atlieka ikiteisminius tyrimus,priima nutarimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą; vykdo teisės aktų nustatyta tvarka gautus kitų teisėsaugos institucijų pavedimus atlikti atskirus procesinius veiksmus;

5.6. organizuoja, koordinuoja neteisėtos narkotikų apyvartos ir radikalizmo apraiškų stebėseną įstaigoje;

5.7. skirsto nuteistuosius į kamerų tipo patalpas;

5.8. Vilniaus PN direktoriaus pavedimu, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja atsakymų rengimą į gautus iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ar kitokio pobūdžio raštus, o taip pat užtikrindamas Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja gautų iš nuteistųjų ar kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų dėl kriminalinės žvalgybos veiklos nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą;

5.9. bendradarbiauja su Vilniaus PN administraciniais padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo srityse įgyvendindamas Skyriui nustatytus uždavinius;

5.10. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus viešosios, įslaptintos bei kriminalinės žvalgybos informacijos administravimą;

5.11. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl kriminalinės žvalgybos ir apsaugos nuo nusikalstamo poveikio teisinio reglamentavimo tobulinimo;

5.12. siekdamas įvertinti pavaldžių pareigūnų kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vertina jų tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl jų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir darbo sąlygų gerinimo; organizuoja Skyriuje pasitarimus, išklauso pareigūnų darbo ataskaitas ir informaciją, sprendžia problemas, numato darbo tobulinimo priemones;

5.13. rengia ir koreguoja Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus, supažindina pasirašytinai į Skyrių naujai priimtus pareigūnus su pareigybės aprašymu ir Skyriaus nuostatais; užtikrina tinkamą Skyriaus darbo laiko apskaitą; Vilniaus PN direktoriaus nurodymu rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti; organizuoja Skyriaus darbą taip, kad būtų visokeriopai mažinamas biurokratizmas, skatinama pareigūnų iniciatyva ir stiprinama kiekvieno atsakomybė už galutinius darbo rezultatus;

5.14. dalyvauja Vilniaus PN struktūrinių padalinių vadovų pasitarimuose;

5.15. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vilniaus PN direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:38