Denis Riabcev

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 3. Personalo skyriaus vyresnysis teisininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;                 

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bausmių vykdymo teisinius santykius, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesus, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

3.3. turėti teisinio darbo ir atstovavimo teismuose patirties;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina, kad pataisos namų direktoriui pateikiami pasirašyti ir tvirtinti pataisos namų įsakymų bei kitų teisinių dokumentų projektai, atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, juos vizuoja;

4.2. informuoja Vilniaus pataisos namų (toliau – PN) direktorių, direktoriaus pavaduotojus ir administracijos darbuotojus apie galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla tam, kad įstaigos darbuotojų priimami sprendimai atitiktų galiojančius teisės aktus;

           4.3. rengia ir padeda parengti administracijos padaliniams Vilniaus PN vardu sudaromas sutartis, jas vizuoja, užtikrindamas jų atitiktį teisės aktuose įvardintiems reikalavimams;

4.4. rengia teisinio pobūdžio dokumentų projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų svarstyme;

4.5. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų skundus, rengia išvadas ir atsakymus, užtikrindamas tinkamą Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

4.6. atstovauja Vilniaus PN visų instancijų teismuose, nagrinėjant civilines, administracines, baudžiamąsias bylas, rengia teisinius dokumentus, kontroliuoja teismuose esančių bylų eigą, siekdamas ginti teisėtus Vilniaus PN interesus;

4.7. einamųjų metų pabaigoje teikia ataskaitas vadovybei apie Vilniaus PN teismuose esančių bylų eigą;

4.8. ginčytinais klausimais reiškia pretenzijas kitoms organizacijoms bei rengia atsakymus dėl iškilusių teisinio pobūdžio ginčų su kitomis organizacijomis;

4.9. prireikus teikia civilinius ieškinius į teismą fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl Vilniaus PN pareikštų ieškinių pagrįstumo;

4.10. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Vilniaus PN darbuotojams teisinio pobūdžio klausimais, siekdamas užtikrinti teisėtumą Vilniaus PN veikloje ir kokybišką teisinio pobūdžio dokumentų rengimą;

4.11. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo organizavimo tobulinimo;

4.12. tvirtina pataisos namuose rengiamų dokumentų kopijas, dokumentų nuorašus bei išrašus;

4.13. rengia dokumentus dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka;

4.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, siekiant įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius;

4.15. teikia Vilniaus PN administraciniam padaliniui, atsakingam už informacijos talpinimą, informaciją apie naujus teisės aktus, kurie turėtų būti nurodomi Vilniaus PN internetiniame puslapyje bei atsako už negaliojančių teisės aktų pašalinimą iš šio puslapio;

4.16. Skyriaus vedėjui pavedus, savarankiškai arba kartu su Vilniaus PN administraciniais padaliniais rengia Vilniaus PN veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus;

4.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

 4.18. Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:21