Teresa Marcijana Liniova

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, darbo santykius, viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo personalo mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, analizuoja administracijos padalinių vadovų pasiūlymus dėl personalo mokymo prioritetų, kvalifikacijos kėlimo poreikio ir apibendrinus teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ar Skyriaus patarėjui (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais);

4.2. bendradarbiauja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Mokymo centru, užtikrindamas efektyvų personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą;

4.3. rengia Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus personalo mokymo klausimais, siekiant užtikrinti jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

4.4. tvarko duomenis valstybės tarnautojų registre ir veikiančioje personalo valdymo informacinėje sistemoje - KADIS;

4.6. nesant vyresniojo specialisto, rengia mėnesio, pusmečio, metines ataskaitas personalo tvarkymo, kvalifikacijos kėlimo klausimais ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, užtikrinant savalaikį nustatytų dokumentų pateikimą;

4.7. užtikrinant efektyvų, pareigūnų socialinį prisitaikymą, įgyvendina Pareigūnų, išeinančių į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programą;

4.8. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus pareigūnams;

4.9. informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą apie darbuotojų priėmimą, vaiko priežiūros, nemokamų atostogų suteikimą ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4.10. sistemina ir teikia informaciją Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie valstybės tarnautojų/darbuotojų dalyvavimą tarnybinėse užsienio komandiruotėse ir/ar mokymuose bei įgytos patirties pritaikymą;

4.11. išduoda atleidžiamiems pataisos pareigūnams anketas ir kas ketvirtį atlieka pataisos pareigūnų, paliekančių tarnybą bausmių vykdymo sistemoje, anketų analizę;

4.12. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja ir analizuoja piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus, skundus) bei kitų institucijų paklausimus personalo klausimais, siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus;

4.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių klausimais), nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų Veiklos organizavimo skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 17 d. 16:42