Donata Kračkienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį personalo ar dokumentų valdymo srityje;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo ir teisminio atstovavimo patirties;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybos sistemą, darbo teisinius santykius, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.5. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, skirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą, atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, jų pakeitimus, supažindina pasirašytinai skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais;

5.3. organizuoja teisės aktų projektų rengimą dokumentų, žmogiškųjų išteklių valdymo, apskaitos, veiklos planavimo, asmenų aptarnavimo organizavimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, juos vizuoja;

5.4. užtikrina procesinių dokumentų parengimą ir Vilniaus pataisos namų atstovavimą teisminėse ir kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

5.5. teikia siūlymus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui dėl personalo sudėties, žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą, atsižvelgdamas į Vilniaus pataisos namų strateginius tikslus ir uždavinius;

5.6. rengia įstaigos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu nustatytu didžiausiu leistinu pareigybių skaičiumi;

5.7. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus;

5.8. atstovauja Vilniaus pataisos namus valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, darbo grupėse, konferencijose ir kituose renginiuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. dalyvauja darbo grupėse, komisijose personalo atrankos, vertinimo, tarnybinės ar drausminės atsakomybės, priėmimo į darbą ar valstybės tarnautojų pareigas ir kitais personalo administravimo klausimais;

5.10. koordinuoja Vilniaus pataisos namų valstybės tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymosi, ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo procesus, valdo praktikos atlikimo Vilniaus pataisos namuose procesus;

5.11. prižiūri komandiruočių ir atostogų tinkamą įforminimą, leidimų dirbti kitą darbą, pažymėjimų, asmenų patikrinimų, periodinių sveikatos patikrinimų, personalo apskaitos ir kitus su personalo apskaita ir administravimu susijusius procesus;

5.12. teikia pasiūlymus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui dėl skyriaus veiklos tobulinimo, teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, motyvavimo, vertinimo ir (ar) nuobaudų skyrimo;

5.13. padeda Vilniaus pataisos namų administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, prireikus teikia siūlymus dėl motyvavimo priemonių;

5.14. dalyvauja įgyvendinant Vilniaus pataisos namų struktūrinius pokyčius, rengia teisės aktų projektus dėl struktūrinių pokyčių įgyvendinimo, koordinuoja ir konsultuoja Vilniaus pataisos namų administracijos padalinių vadovus padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

5.15. bendradarbiauja su Vilniaus pataisos namuose veikiančia profesine sąjunga, darbo taryba;

5.16. organizuoja darbuotojų paiešką ir atrankas laisvoms pareigybėms užimti;

5.17. organizuoja asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas pataisos įstaigoje, nepriekaištingos reputacijos tikrinimą;

5.18. organizuoja Vilniaus pataisos namų dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą;

5.19. koordinuoja įstaigos metinio plano projekto parengimą ir pateikimą nustatytais terminais Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas);

5.20. organizuoja reikalingos informacijos paskelbimą pataisos namų interneto svetainėje, užtikrindamas teisės aktų nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms vykdymą;

5.21. organizuoja informacijos darbo organizavimo bei kitais pataisos namų veiklai aktualiais klausimais paskelbimą įstaigos darbuotojams;

5.22. organizuoja Vilniaus pataisos namų laikomų nuteistųjų ir suimtųjų gaunamos bei siunčiamos korespondencijos administravimą;

5.23. atlieka asmenų, priimamų į tarnybą/darbą specialų tikrinimą, užtikrindamas informacijos apie asmenį konfidencialumą;

5.24. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vilniaus pataisos namų direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuriam priskirta skyriaus veiklos sritis, pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 2 d. 16:50