Vita Subačiutė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. būti baigusiam pagrindines slaugos studijas, turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat jų dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.5 gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. suderinus su Sveikatos priežiūros skyriaus vedėju sudaro Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo grafikus, kasmetinių atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.2. pildo paraiškas medikamentams ir medicininės prekėms gauti, veda medikamentų ir medicininių prekių apskaitą, atsako už jų saugojimą ir nurašymą;

4.3. dalyvauja sudarant statistines ataskaitas;

4.4. dalyvauja seminaruose, mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos sveikatos priežiūros klausimai, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

4.5. supažindina naujai priimtus į darbą bendrosios praktikos slaugytojus, klinikinį laborantą su jų pareigybių aprašymais ir darbo specifika;

4.6. materialiai atsako už SPS esantį inventorinį turtą, jo apskaitą, siekiant racionaliai disponuoti ir tvarkyti šiuos resursus;

4.7. kontroliuoja pavaldaus personalo pareigų ir funkcijų vykdymą bei darbo drausmę prevenciniais tikslais;

4.8. kasmet pasirengia  inventorizacijai, esamų resursų apskaitai užtikrinti;

4.9.tarpininkauja dėl pavaldaus personalo paskatinimo, nubaudimo, rotacijos ir pareigybių aprašymo koregavimo, užtikrinant tinkamą ir adekvatų administravimą;

4.10.bendradarbiauja su įstaigos struktūriniais padaliniais, viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, priklausomybių ligų centrais ir kitomis institucijomis, užtikrinant tinkamą medicininių paslaugų teikimą suimtiesiems ir  nuteistiesiems;

4.11. organizuoja bendrosios praktikos slaugytojų ir klinikinio laboranto kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus;

4.12. atsako už medicininių atliekų saugyklą, veda medicininių atliekų apskaitą ir laiku priduoda utilizacijai;

4.13. užtikrina priešepideminių priemonių reikalavimų vykdymą sveikatos priežiūros tarnyboje ;

4.14. aprūpina Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojus medicininiais dokumentais, užtikrina racionalų jų vartojimą, teisingą apskaitą ir nurašymą;

4.15. izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, užtikrindamas priešepidemines priemones;

4.16. užtikrina darbo drausmę, neišėjusio į darbą darbuotojo pakeitimą kitu;

4.17. užtikrina tinkamą instrumentų eksploataciją, naudojimą, saugojimą;

4.18. teikia bendrąją ir specializuotą slaugos, gydymo ir diagnostines procedūras, pirmąja medicinos pagalbą bei konsultuoja nuteistuosius sveikatos saugojimo klausimais, užtikrindamas savalaikį ir kokybišką medicininių paslaugų suteikimą;

4.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus ir Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 15:52