Eglė Petruškevičienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos išsilavinimą ir galiojančią licenciją sutiekiančią teisę verstis vaistininko praktika;

3.2.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat su jų dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei tiesės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1.perka iš tiekėjų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka vaistinius preparatus ir vaistinių  prekes;

4.2. tvarko narkotinių, psichotropinių ir kiekybiškai apskaitomų vaistinių preparatų apskaitą pagal galiojančius norminius aktus;

4.3. informuoja medicinos specialistus apie Vaistinėje esančius vaistinius preparatus ir vaistinių prekes, supažindina su farmacinėmis naujienomis, naujais medicininiais preparatais;

4.4. užtikrina darbo drausmę, sanitarinį – higieninį režimą Vaistinėje;

4.5. Sveikatos priežiūros tarnybojetikrina, ar vaistinių preparatų atsargos yra tinkamai laikomos ir tinkamos kokybės;

4.6. užtikrina išsamų informacijos apie vaistinių preparatų poveikį ir suderinamumą teikimą ir tai patvirtinančių dokumentų kaupimą;

4.7.užtikrina tinkamą iš rinkos atšauktų vaistinių preparatų ir farmacinių atliekų tvarkymą;

4.8. saugo, įtraukia į apskaitą ir perduoda farmacines atliekas tvarkymo įmonei teisės aktais nustatyta tvarka;

4.9. užtikrina tinkamą vaistinės preparatų laikymą vaistinėje;

4.10.dalyvauja pasitarimuose konferencijose, seminaruose, nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros, farmacijos klausimus, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

4.11. atlieka vaistinių preparatų įtraukimą į apskaitą, jų nurašymą, tinkamumo vartoti laiko kontrolę;

4.12. sudaro medikamentų sunaudojimo ataskaitas ir pristato Buhalterinės apskaitos skyriui

4.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus ar Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo nurodymus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.14. sudaro imuninių vaistinių preparatų atsargas

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:35